Kapitalforvaltning | Bærekraftig finans: Finansdepartementet oppdaterer om ny lov om bærekraftsinformasjon

I juni 2021 la Finansdepartementet frem Prop. 208 SL om lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Lovforslaget inneholdt gjennomføringsbestemmelser for to EU-forordninger: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) og EUs taksonomi for bærekraftige investeringer (Taksonomien). Ambisjonen var opprinnelig å gjennomføre forordningene i norsk rett 1. januar 2022. Departementet har nå opplyst at dette vil bli forsinket, og gitt råd til norske aktører om hvordan de skal forholde seg til regelverket i mellomtiden.

SFDR (forordning (EU) 2019/2088) ble vedtatt i EU 27. november 2019. Forordningen oppstiller ufravikelige opplysnings- og rapporteringsplikter for kapitalforvaltere og rådgivere. Taksonomien (forordning (EU) 2020/852) ble vedtatt i EU 18. juni 2020. Forordningen etablerer et klassifiseringssystem (en taksonomi) for miljømessig bærekraftige investeringer, og pålegger store foretak og kapitalforvaltere ufravikelige opplysnings- og rapporteringsplikter.

Finanstilsynet sendte ut høringsnotat om gjennomføring av begge forordningene i norsk rett i oktober 2020.[1] I juni 2021 la Finansdepartementet frem en lovproposisjon om gjennomføring av forordningene (Prop. 208 SL). Lovforslaget ble behandlet i Stortinget første gang 14. desember 2021 og ble vedtatt i tråd med forslaget i proposisjonen. Forordningene vil gjennomføres ved inkorporasjon.

Begge forordningene er vurdert og funnet EØS-relevante. Status per i dag er at forordningene er til vurdering i EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Finanstilsynet har tidligere uttrykt at ambisjonen var å gjennomføre forordningene i norsk rett per 1. januar 2022. Finansdepartementet opplyste 14. desember 2021 at gjennomføringsloven først kan tre i kraft etter forordningene er innlemmet i EØS-avtalen.[2] Finansdepartementet forventer at EØS-innlemmelsen vil skje i løpet av første halvdel av 2022. Ettersom lovforslaget forventes ferdigbehandlet i Stortinget før jul, innebærer det at loven kan tre i kraft så snart forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen.

Finansdepartementet uttaler at utsettelsen av gjennomføringen av forordningene i norsk rett ikke er til hinder for at norske aktører som er foreslått omfattet av regelverket, tilpasser seg de nye opplysnings- og rapporteringskravene på frivillig basis. Finansdepartementet skriver videre:

Finansdepartementet oppfordrer norske foretak som er foreslått omfattet av de nye rapporteringspliktene, om å inkludere taksonomirelatert informasjon i sine årsrapporter for regnskapsåret 2021, selv om loven ikke skulle være satt i kraft på tidspunktet for avgivelsen av årsrapporten.

Formelt kan ikke departementet pålegge aktører å følge reglene før de er trådt i kraft i Norge. Oppfordringen fra departementet er likevel klar – reglene bør følges for årsrapporten for regnskapsåret 2021.

BAHR mener

Det er ikke optimalt for norske aktører at EU-regelverk blir forsinket inn i norsk rett. Det kan skape utfordrende situasjoner, og særlig for forvaltere som markedsfører produkter i EU eller søker å tiltrekke seg investorer fra EU. Vi har allerede sett at manglende gjennomføring av SFDR, som trådte i kraft i EU 10. mars 2021, har ført til en krevende regelverksituasjon for flere norske aktører.

Finansdepartementets oppfordring er etter vår vurdering fornuftig å følge. Som omtalt i BAHRs nyhetsbrev 14. desember 2021 (tilgjengelig her), har EU nå publisert endelige kriterier for hvilke investeringer som er miljømessig bærekraftige i henhold til Taksonomien. Forvaltere som er underlagt regelverket vil derfor være i stand til å vurdere porteføljen opp mot kriteriene i Taksonomien. Finansdepartementets oppfordring gjelder for taksonomien, men vi antar at det samme bør gjelde for informasjon som må rapporteres i henhold til SFDR. Ved å inkludere informasjon som må rapporteres både etter taksonomien og SFDR i årsrapporten for 2021 får aktørene som er underlagt dette regelverket anledning til å skaffe seg erfaring i etterlevelse før regelverket er underlagt sanksjonering.

***

[1] https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-ny-lov-om-opplysninger-om-barekraft/id2781264/?expand=horingsnotater
[2] https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-om-barekraftig-finans-vil-ikke-tre-i-kraft-fra-nyttar/id2892207/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20211215

***

BAHRs virksomhetsgruppe for kapitalforvaltning og private equity har i lengre tid arbeidet med de nye reglene om bærekraftig finans, med et særlig fokus på hvordan SFDR og Taksonomien påvirker norske kapitalforvaltere og rådgivere. BAHR har også utgitt et eget faghefte, “Bærekraftig finans for kapitalforvaltere og rådgivere – Taksonomien og SFDR: Krav til norske aktører», som gir en helhetlig oversikt over regelverket. Dette fagheftet vil, i likhet med BAHRs øvrige faghefter, bli jevnlig oppdatert. Heftet kan fås tilsendt, i trykket eller digitalt format, ved henvendelse til advokat Lene E. Nygård (se kontaktdetaljer nedenfor).
Share aticle to
Loading video ...
close