Kapitalforvaltning | Bærekraftig finans: EU har publisert endelige regler for hvilke investeringer som er miljømessig bærekraftige i henhold til Taksonomien

EUs taksonomi for miljømessig bærekraftige investeringer (Taksonomien) ble vedtatt i juni 2020 (forordning (EU) 2020/852). Taksonomien etablererer et rettslig klassifiseringssystem for hvilke investeringer som anses som miljømessig bærekraftige, og pålegger kapitalforvaltere ufravikelige opplysnings- og rapporteringsplikter. Nå har EU publisert endelige regler for hvilke investeringer som er miljømessig bærekraftige under to av Taksonomiens seks klima- og miljømål: begrensning av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer.

Taksonomien oppstiller de rettslige utgangspunktene for hvilke investeringer som er miljømessig bærekraftige. En miljømessig bærekraftig investering er en investering i en økonomisk aktivitet som oppfyller fire kumulative vilkår:

  1. Aktiviteten bidrar vesentlig til ett av seks klima- eller miljømål;
  2. Aktiviteten gjør ikke vesentlig skade på andre klima- og miljømål;
  3. Aktiviteten utføres i tråd med sosiale minstegarantier; og
  4. Aktiviteten overholder tekniske screeningkriterier

De seks klima- og miljømålene som nevnt i 1 ovenfor består av to klimamål (begrensning av klimaendringer og tilpasning til klimaendringer) og fire miljømål (bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, omstilling til en sirkulærøkonomi, forebygging og begrensning av forurensning, og beskyttelse og restaurering av biologisk mangfold og økosystemer).

For at en økonomisk aktivitet kan anses å bidra vesentlig til ett av disse seks klima- og miljømålene, samtidig som aktiviteten ikke gjør vesentlig skade på andre målene, må aktiviteten utføres i tråd med tekniske screeningkriterier. Dette er detaljerte tekniske krav som stilles til de ulike aktivitetene.

EU har nå publisert endelige tekniske screeningkriterier for aktiviteter som bidrar vesentlig til begrensning av klimaendringer (climate change mitigation) og tilpasning til klimaendringer (climate change adaptation). De endelige screeningkriteriene er fastsatt i delegert forordning (EU) 2021/2139.[1] Forordningen inneholder også tekniske screeningkriterier som må overholdes for å vurdere om en aktivitet vesentlig skader de øvrige klima- og miljømålene.

Det har vært høylytt diskusjon blant EUs medlemsstater om hvorvidt gass og atomkraft skulle inkluderes som miljømessig bærekraftige aktiviteter i Taksonomien. Disse aktivitetene er ikke inkludert i den delegerte forordningen. Det er forventet at EU-kommisjonen vil fremlegge et forslag til hvordan disse sektorene skal håndteres mot slutten av 2021.

Den delegerte forordningen trer i kraft 1. januar 2022. Det vil fastsettes en egen delegert forordning med tekniske screeningkriterier for aktiviteter som bidrar vesentlig til de fire resterende miljømålene. Det er forventet at denne delegerte forordningen vil tre i kraft 1. januar 2023.

Flere norske forvaltere vil være pålagt å etterleve Taksonomiens krav fra 1. januar 2022, inkludert rapporteringsplikter for årsrapporten for regnskapsåret 2021 (se BAHRs nyhetsbrev her). Publisering av endelige tekniske screeningkriterier for de to klimamålene innebærer at forvaltere nå kan vurdere eksisterende porteføljer opp mot kriteriene. Mange forvaltere vil ha frist for rapportering av årsregnskap tidlig på nyåret, slik at forvaltere som er pålagt å opplyse om hvor stor andel av porteføljen som er miljømessig bærekraftig i henhold til Taksonomien bør påbegynne dette arbeidet. Samtidig vil publisering av kriteriene sette forvaltere i bedre stand til å vurdere om en spesifikk andel investeringer som er bærekraftige i henhold til Taksonomien skal inngå i mandatet til nye produkter.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32021R2139

 

***

BAHRs virksomhetsgruppe for kapitalforvaltning og private equity har i lengre tid arbeidet med de nye reglene om bærekraftig finans, med et særlig fokus på hvordan SFDR og Taksonomien påvirker norske kapitalforvaltere og rådgivere. BAHR har også utgitt et eget faghefte, “Bærekraftig finans for kapitalforvaltere og rådgivere – Taksonomien og SFDR: Krav til norske aktører», som gir en helhetlig oversikt over regelverket. Dette fagheftet vil, i likhet med BAHRs øvrige faghefter, bli jevnlig oppdatert. Heftet kan fås tilsendt, i trykket eller digitalt format, ved henvendelse til advokat Lene E. Nygård (se kontaktdetaljer nedenfor).
Share aticle to
Loading video ...
close