Kapitalforvaltning | Egnethetsvurdering i fokus i 2020

Det europeiske tilsynsorganet ESMA kunngjorde nylig en samlet «supervisory action» i 2020 rettet mot egnethetsvurdering ved ytelse av investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning (1). De nasjonale tilsynsmyndighetene – i Norge Finanstilsynet – vil stå for gjennomføring av det praktiske tilsynet, hvor formålet er å skape lik praksis over landegrensene.
Foto: NTB Scanpix / Vidar Ruud

Kravet til egnethetsvurdering – MiFID II

Foretak som yter investeringsrådgivning​ eller driver porteføljeforvaltning, skal vurdere om investeringstjenesten og de finansielle instrumentene egner seg for vedkommende, og spesielt om de er i samsvar med kundens risikotoleranse og evne til å bære tap. Kravet til egnethetsvurdering forutsetter at foretaket innhenter nødvendige opplysninger om kundens eller den potensielle kundens kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, kundens finansielle situasjon og investeringsmål, herunder kundens risikotoleranse og evne til å bære tap.

Egnethetsvurdering ble innført gjennom MiFID i 2007, men reglene ble vesentlig mer detaljert ved innføringen av MiFID II i fjor, og krever nå også at kunden gis en egnethetsrapport. Kravet gjelder for alle typer foretak som yter denne typen tjenester – også kredittinstitusjoner, samt AIF-forvaltere og forvaltningsselskaper for verdipapirfond som yter dette som tilleggstjeneste.

Initiativet fra ESMA vil ganske sikkert bli fulgt opp av tematilsyn fra Finanstilsynet overfor foretakene i løpet av året, i tillegg til at egnethetsvurdering kan bli et særlig fokus for alminnelige tilsyn.

BAHR mener

Kravene til egnethetsvurdering i MiFID II er detaljerte og er krevende å etterleve uten et systematisk og godt dokumentert kundeløp. I tillegg forutsetter kravene innhenting og behandling av relativt mange personopplysninger, som må behandles i samsvar med personopplysningsloven og GDPR.

Finanstilsynet har nylig gjennomført en temaundersøkelse om et annet krav som ble innført i MiFID II – det strengere regelverket om returprovisjoner (2). Undersøkelsen viste at reglene i liten grad etterleves. Det kan tyde på at flere foretak bør ta en gjennomgang av sine interne systemer – i tillegg til internkontrolltiltak – for å sikre at disse fungerer i samsvar med reglene. Det er også sentralt å sikre at foretaket fanger opp alle situasjoner der kunder blir gitt investeringsråd, for å sikre at det faktisk blir gjennomført en egnethetsvurdering. Foretak som primært er distributører, men som har tillatelse til å yte investeringsrådgivning kan også vurdere å frasi seg denne konsesjonstypen for å slippe de kravene som følger med tillatelsen.

[1] https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-mifid-ii-suitability-rules
[2] https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/temaundersokelse-returprovisjon-verdipapirforetakene-folger-i-liten-grad-nytt-regelverk/
Share aticle to
Loading video ...
close