Kapitalforvaltning | Level 2-regler til SFDR og Taksonomien trer i kraft 1. januar 2023 – hva må norske forvaltere gjøre?

SFDR og Taksonomien har trådt i kraft i EU, og vil tre i kraft i Norge i 2023. Begge forordningene utfylles med såkalte «Level 2-regler» som oppstiller detaljerte og ufravikelige krav til hvordan opplysnings- og rapporteringspliktene i SFDR og Taksonomien skal overholdes. Level 2-reglene trer i kraft i EU 1. januar 2023. Norske kapitalforvaltere som markedsfører produkter i EU er pålagt å følge Level 2-reglene fra 1. januar 2023. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi hva norske forvaltere som markedsfører produkter i EU må gjøre innen 1. januar 2023.

BAHR avholder lunsjseminar 24. januar 2023 for AIF-forvaltere der vi vil gå nærmere inn på enkelte av temaene nedenfor. Påmelding til lunsjseminaret kan gjøres her.

Innledning

Kapitalforvaltere, herunder AIF-forvaltere, forvaltere av UCITS-fond, forsikringsforetak og pensjonskasser, blir underlagt opplysning- og rapporteringsplikter i SFDR og Taksonomien. Også forvaltere som ikke hensyntar ESG og bærekraft må følge ufravikelige opplysningsplikter. For norske forvaltere som markedsfører produkter i EU gjelder reglene i dag.

Level 2-regler som utfyller SFDR og Taksonomien (delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1288) trer i kraft i EU 1. januar 2023. Level 2-reglene vil gjelde for norske forvaltere som markedsfører produkter i EU per 1. januar 2023.

Når Level 2-reglene trer i kraft, vil det ikke lenger være tilstrekkelig kun å sikre at de overordnede opplysnings- og rapporteringskravene som fremgår av SFDR og Taksonomien overholdes. Fra 1. januar 2023 må forvaltere som markedsfører produkter i EU sikre at de mer detaljerte – og ufravikelige – opplysnings- og rapporteringskravene i Level 2-reglene overholdes.

 

Hva må gjøres av norske forvaltere som markedsfører produkter i EU?

Detaljert informasjon om bærekraft for artikkel 8- og artikkel 9-produkter

Forvaltere som markedsfører produkter som er underlagt SFDR artikkel 8 (produkter som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper) eller SFDR artikkel 9 (produkter med bærekraftige investeringer som investeringsmål) er pålagt opplysnings- og rapporteringsplikter under SFDR og Taksonomien, både prekontraktuelt, på nettsiden og i periodisk rapportering. Ved ikrafttredelse av Level 2-reglene stilles det mer omfattende krav til hva slags informasjon forvaltere av slike produkter må gi.

Prekontrakuell informasjon for produkter som markedsføres i EU per 1. januar 2023 må gis ved bruk av et standardformat som fastsatt i Annex II (artikkel 8-produkter) og Annex III (artikkel 9-produkter) til den delegerte kommisjonsforordningen. Bruk av standardformatet er obligatorisk, og alle relevante spørsmål/temaer må besvares. Det innebærer blant annet å gi opplysninger om hvorvidt produktet skal gjøre bærekraftige investeringer (som definert i SFDR, eller som definert i Taksonomien), og i så fall hvor stor andel.

Informasjon på nettsidene for artikkel 8- og artikkel 9-produkter som markedsføres i EU per 1. januar 2023 må oppfylle mer detaljerte krav i kapittel IV i den delegerte kommisjonsforordningen, som supplerer SFDR artikkel 10. I tillegg til at det må gis mer detaljert informasjon, må det publiseres et sammendrag av produktets bærekraftsprofil på offisielle språk i forvalterens hjemstat og i alle jurisdiksjoner der det aktuelle produktet markedsføres.

Periodisk rapportering for produkter som er underlagt SFDR artikkel 8 eller artikkel 9 skal inneholde detaljer om produktets bærekraftsprofil. Rapporteringen må gjøres ved bruk av et standardformat som fastsatt i forholdsvis Annex IV (artikkel 8-produkter) og Annex V (artikkel 9-produkter). Bruk av standardformatene er obligatorisk, og alle relevante spørsmål/temaer må besvares. Det innebærer blant annet å rapportere på andelen bærekraftige investeringer (som definert i SFDR, eller som definert i Taksonomien).

Principal adverse impacts – forvalternivå

På forvalternivå er det opplysnings- og rapporteringskravene relatert til «principal adverse impacts» i SFDR artikkel 4 som berøres av Level 2-reglene.

I henhold til SFDR artikkel 4 må forvaltere på sine nettsider opplyse om hvorvidt forvalteren tar hensyn til de vesentligste negative konsekvensene («principal adverse impacts») som deres investeringsbeslutninger får på bærekraftsfaktorer. Regelen er en «følg eller forklar»-regel. Forvaltere som «følger» og tar hensyn til principal adverse impacts, må gi ytterligere informasjon om hvordan dette gjøres på sine nettsider.

Med ikrafttredelse av Level 2-reglene innføres det et regime der forvaltere som «følger» årlig innen 30. juni (og første gang innen 30. juni 2023) må publisere en erklæring med detaljert informasjon om «principal adverse impacts». Det inkluderer rapportering på 14 obligatoriske bærekraftsindikatorer og resultatet på disse på tvers av forvalterens portefølje for det foregående året (første gang for 2022), samt tiltak iverksatt for å avhjelpe negative konsekvenser. I tillegg må det gis detaljert informasjon om, blant annet, forvalterens prosesser og prosedyrer for å ta hensyn til principal adverse impacts, retningslinjer for oppfølging av porteføljeselskaper, hvilke internasjonale standarder forvalteren følger, hvorvidt slike standarder er forenlige med målene i Parisavtalen, og hvorvidt forvalteren benytter seg av klimascenarioer.

Det er først innen 30. juni 2023 at Level 2-reglene får full effekt med hensyn til forvaltere som tar hensyn til principal adverse impacts. Det er likevel enkelte krav i Level 2-reglene som må hensyntas allerede per 1. januar 2023, som omtalt nedenfor.

Forvaltere som ikke tar hensyn til principal adverse impacts må gi opplysninger om dette på sine nettsider, inkludert en begrunnelse for hvorfor det ikke gjøres og informasjon om hvorvidt, og eventuelt når, forvalteren har til hensikt å vurdere slike konsekvenser. Innen 1. januar 2023 må informasjon om dette publiseres på en del av nettsiden som kalles «No consideration of adverse impacts of investment decisions on sustainability factors».

Generelle krav til informasjon på nettsidene

Opplysninger som gis på nettsidene om artikkel 8- og artikkel 9-produkter (i tråd med SFDR artikkel 10) og opplysninger på nettsidene om principal adverse impacts (i tråd med SFDR artikkel 4) må gis under en seksjon på nettsiden kalt «Sustainability-related disclosures». Denne seksjonen skal ligge på samme sted som annet markedsføringsmateriale.

Informasjon som publiseres på nettsidene skal holdes oppdatert. Datoen for publisering av informasjonen skal fremgå, og dokumentet må identifisere dato for eventuelle oppdateringer. Dersom informasjonen gjøres tilgjengelig i en nedlastbar fil, skal versjonsnummeret fremgå av filnavnet. I tillegg må LEI-nummer (for forvalter) og, hvor det er relevant, ISIN-nummer (for produkt), fremgå av teksten.

 

BAHR mener

Level 2-reglene pålegger forvaltere et mye mer omfattende (og obligatorisk) regime for opplysnings- og rapporteringsplikter relatert til bærekraft og ESG. Ved ikrafttredelse av Level 2-reglene blir skillet mellom de ulike «produkttypene», herunder produkter som er forpliktet til å gjøre bærekraftige investeringer og produkter som ikke er det, enda viktigere.

Mange norske forvaltere har allerede i stor grad tilpasset seg Level 2-reglene, noe som vil gjøre jobben frem til 1. januar 2023 enklere. Forvaltere som er pålagt å følge reglene fra 1. januar 2023 og som ikke har tilpasset seg Level 2-reglene, bør begynne med dette nå. Overholdelse av Level 2-reglene vil kreve at forvaltere tar en rekke valg, og deretter gir mye mer utfyllende informasjon om forvalterens og produktets tilnærming til bærekraft enn kravene som ligger i SFDR og Taksonomien i dag.

Share aticle to
Loading video ...
close