Kapitalforvaltning | Nye regler om bærekraft for verdipapirforetak

EU-kommisjonen fastsatte regler om verdipapirforetaks håndtering av bærekraft i 2021. Reglene er nå inntatt i EØS-avtalen, og Finanstilsynet annonserte 4. januar at reglene trådte i kraft i Norge 5. januar 2023. Reglene gjennomføres i norsk rett ved endring i verdipapirforskriften.

Innledning

En ny kommisjonsforordning ((EU) 2021/1253) pålegger verdipapirforetak å integrere bærekraftsfaktorer i foretakets organisering og i foretakets virksomhet. Kommisjonsforordningen utfyller og presiserer MiFID II og tråde i kraft i Norge 5. januar 2023 ved endring i verdipapirforskriftens § 2-2 og kapittel 9 del VII og VIII. Bærekraftsfaktorer defineres her likt som i SFDR (gjennomført ved lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer).

Endringene innebærer at bærekraft blir et obligatorisk element investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning ved at bærekraftpreferanser («sustainability preferences») skal integreres i egnethetsvurderinger og produkthåndtering. Bærekraftspreferanser er definert som om, og i hvilken grad, kunden ønsker finansielle produkter som enten:

  1. Skal oppnå en minimumsandel av investeringer som er bærekraftige investeringer i henhold til taksonomien;
  2. Skal oppnå en minimumsandel av investeringer som er bærekraftige investeringer i henhold til SFDR; eller
  3. Vurderer de viktigste negative konsekvenser på bærekraftsfaktorer («principal adverse impacts»).

I tillegg er de generelle organisatoriske kravene til verdipapirforetak endret slik at foretakene må vurdere bærekraftsfaktorer ved organisering av virksomheten. De nye kravene innebærer at verdipapirforetak må integrere bærekraftsfaktorer i blant annet kompetansekrav til personell og i rapporterings- og risikostyringsverktøy.

Nærmere om egnethetsvurdering og produkthåndtering

De nye reglene stiller krav til at kundens bærekraftspreferanser kartlegges og hensyntas ved egnethetsvurderingen. Verdipapirforetak må også vurdere bærekraftspreferanser ved identifisering av interessekonflikter som kan oppstå ved investeringsrådgivning.

De nye kravene til å integrere bærekraftspreferanser forutsetter at verdipapirforetaket forklarer kunden hva bærekraftspreferanser er, og deretter avklarer hvilke bærekraftspreferanser kunden har. Avklaring av en kundes bærekraftspreferanser må inkludere andelen investeringer som skal oppfylle de ulike kravene. Investeringsrådene som gis av verdipapirforetak må samsvare med bærekraftspreferansene som kunden har fastsatt.

Innføring av bærekraftspreferanser som del av egnethetsvurderingen kommer i tillegg til vurderingen av kundens eller den potensielle kundens kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, kundens finansielle situasjon og investeringsmål, herunder kundens risikotoleranse og evne til å bære tap.

ESMA publiserte 23. september 2022 oppdaterte retningslinjer for egnethetsvurderinger. Retningslinjene vil legges til grunn i Finanstilsynets tolkning av kravene til egnethetsvurdering som er gjennomført i verdipapirforskriften.

Reglene om produkthåndtering («product governance») i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften krever blant annet at verdipapirforetak etablerer rutiner som sørger for at det finansielle instrumentet er tilpasset det markedet de er tiltenkt, og er i samsvar med krav til håndtering av interessekonflikter og godtgjørelsesordninger. Verdipapirforskriften gir spesifikke krav til prosessen og forhold verdipapirforetaket må vurdere i denne sammenheng. De nye reglene innebærer at bærekraftspreferanser skal være et element i identifiseringen og utformingen av målgruppen («target market») som et finansielt produkt er forenlig med.

BAHR mener

Brev sendt fra Finanstilsynet 2019 om «etterlevelse av MiFID II – Produkthåndtering og kompetansekrav» tilsier at norske verdipapirforetak hadde vanskeligheter med å tilpasse seg gjennomføringen av MiFID II i norsk rett. Det er grunn til å tro at aktørene stiller sterkere i dag, men  reglene vil kreve at verdipapirforetak gjennomgår og oppdaterer sentrale retningslinjer, herunder retningslinjer for interessekonflikter, risikostyring, rapporteringsrutiner, egnethetsvurderinger og produkthåndtering, og at det gjennomføres nødvendig opplæring av ansatte. En særlig utfordring vil også være å sikre at foretaket på en god måte klarer å formidle og forklare innholdet i de nye begrepene overfor kunder.

Endringene for verdipapirforetak henger tett sammen med ikrafttredelsen av SFDR i Norge, som også oppstiller krav med hensyn til bærekraftsfaktorer. Les mer om dette her. Mens SFDR stiller krav om offentliggjøring av opplysninger om bærekraft, stiller endringene i sektorregelverket materielle krav til hvordan verdipapirforetak integrerer bærekraft i sin virksomhet.

Norske verdipapirforetak fikk kun én dag varsel om at reglene vil tre i kraft. Den korte fristen gjør det utfordrende for verdipapirforetak å sikre etterlevelse per 5. januar 2023. Vi antar at Finanstilsynet vil ha forståelse for at verdipapirforetak har behov for å bruke mer tid på å få gjennomført nødvendige endringer i interne rutiner og prosesser.

Share aticle to
Loading video ...
close