Kapitalforvaltning | SFDR og taksonomien trer i kraft i Norge 1. januar 2023

Regjeringen har nettopp besluttet at lov om bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv. skal tre i kraft 1. januar 2023. Loven gjennomfører SFDR og Taksonomien i norsk rett. Det innebærer at alle norske kapitalforvaltere og investeringsrådgivere blir underlagt kravene i SFDR og Taksonomien fra og med 1. januar 2023. Forvaltere og rådgivere som ikke har tilpasset seg kravene i SFDR og Taksonomien må sørge for å oppfylle sine opplysningsplikter på nettsider innen 1. januar 2023. For produkter som markedsføres må prekontraktuell dokumentasjon oppdateres, og periodisk rapportering for 2022 må overholde lovbestemte krav i SFDR og Taksonomien. For produkter underlagt artikkel 8 eller artikkel 9 («grønne» produkter) gjelder mer omfattende regler, og det må gis informasjon om produktets bærekraftsprofil på nettsidene.

BAHR avholder lunsjseminar om ESG og bærekraft for AIF-forvaltere 24. januar 2023. Påmelding her.

Innledning

Lov om bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv. gjennomfører SFDR og Taksonomien i norsk rett. Finansdepartementet opplyste i dag at loven vil tre i kraft 1. januar 2023.

SFDR og Taksonomien gjelder for AIF-forvaltere (registrerte og med konsesjon), UCITS-forvaltere, porteføljeforvaltere, forsikringsforetak og pensjonskasser. SFDR gjelder også for investeringsrådgivere.

Forordningene pålegger kapitalforvaltere og investeringsrådgivere opplysningsplikter. Reglene gjelder også for forvaltere/rådgivere som ikke hensyntar ESG og bærekraft i sin virksomhet. Opplysnings- og rapporteringskravene må oppfylles innen 1. januar 2023.

Opplysnings- og rapporteringspliktene i SFDR og Taksonomien for forvaltere og investeringsrådgivere utfylles av Level 2-regler (delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1288), som trer i kraft i EU 1. januar 2023. Level 2-reglene vil gjennomføres i norsk rett ved forskrift, men vil ikke tre i kraft i Norge 1. januar 2023 da forordningen ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Norske forvaltere som markedsfører produkter i EU må likevel følge Level 2-reglene fra 1. januar 2023. Les mer om dette her.

Minimumskrav for alle forvaltere og investeringsrådgivere

Innen 1. januar 2023 må alle norske forvaltere og investeringsrådgivere publisere informasjon på sine nettsider om:

  • Integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger/rådgivning
  • Hvorvidt aktøren vurderer «principal adverse impacts» (negative konsekvenser investeringsbelsutninger/rådgivning har på bærekraftsfaktorer) eller ikke, og eventuelt detaljert informasjon om hvordan dette gjøres
  • Hvordan godtgjørelsesordningen er forenlig med integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger/rådgivning.

For forvaltere som gjør tilgjengelig finansielle produkter, må prekontraktuell informasjon til investorer/kunder inkludere informasjon om:

  • Hvordan bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, og hvordan bærekraftsrisiko kan påvirke avkastningen
  • Hvorvidt, og eventuelt hvordan, «principal adverse impacts» hensyntas av det finansielle produktet

I tillegg er det krav til at det inntas informasjon i henhold til Taksonomien i prekontraktuell informasjon. Hva slags opplysninger som må gis avhenger av om produktet er underlagt SFDR artikkel 8 eller artikkel 9.

For investeringsrådgivere må prekontraktuell informasjon til kunder inneholde opplysninger om hvordan bærekraftsrisiko er integrert i rådgivningen, og hvordan bærekraftsrisiko kan påvirke avkastningen på finansielle produkter det gis råd om.

Opplysningene skal gis i tråd med sektorregelverkets krav til prekontraktuell informasjon. Oppdatering av dokumentasjonen kan for enkelte produkter innebære at det må gis melding til tilsynet.

Tilleggskrav for forvaltere som tilbyr artikkel 8- eller artikkel 9-produkter («grønne» produkter)

Ved ikrafttredelse av SFDR i Norge, vil alle norske forvaltere bli pålagt å følge reglene i SFDR artikkel 8 for finansielle produkter som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper (og Taksonomien artikkel 6 dersom miljømessige egenskaper fremmes). Terskelen for at et produkt «fremmer» slike egenskaper er lav. Alle forvaltere som benytter ESG og bærekraft i sin markedsføringsdokumentasjon bør ta en gjennomgang av dette og vurdere om produktet er underlagt SFDR artikkel 8, da det vil utløse mer omfattende opplysningskrav og ha en materiell påvirkning på investeringsstrategien. Dersom kravene i artikkel 8 ikke følges, må aktørene være varsomme med å markedsføre produkter med ESG og bærekraft.

Forvaltere må for produkter som har bærekraftige investeringer som investeringsmål følge reglene i SFDR artikkel 9 (og Taksonomien artikkel 5 dersom produktet gjør miljømessig bærekraftige investeringer).

For produkter underlagt SFDR artikkel 8 eller SFDR artikkel 9 må det gis utfyllende informasjon om produktets bærekraftsprofil i prekontraktuell dokumentasjon til investorer/kunder, og publiseres informasjon om produktet på forvalterens nettsider. Det er også ufravikelige krav til periodisk rapportering for slike produkter relatert til ESG og bærekraft.

Tilleggskravene som gjelder for artikkel 8- og artikkel 9-produkter suppleres av Level 2-reglene. I Level 2-reglene er det fastsatt ufravikelige standardformater som må benyttes for å overholde den prekontraktuelle opplysningsplikten i SFDR og Taksonomien, og det stilles mer detaljerte krav til informasjon som må gis om produktet på nettsider. Tilsvarende er det fastsatt ufravikelige standardformater som må benyttes ved periodisk rapportering for slike produkter.

Norske aktører er ikke pålagt å benytte Level 2-reglene før disse trer i kraft i norsk rett (med mindre forvalteren markedsfører produkter i EU). Ved å bruke standardformatene vil man imidlertid sikre at alle tilleggskravene i SFDR og Taksonomien for artikkel 8- og artikkel 9-produkter overholdes.

Finansdepartementet oppfordrer alle norske foretak å benytte standardformatet for periodisk rapportering på frivillig basis for periodiske rapporter for 2022.

BAHR mener

Ikrafttredelse av SFDR og Taksonomien i Norge har blitt utsatt flere ganger på grunn av prosesser i EØS. For norske aktører er det en fordel at norske regler følger utviklingen i EU. Likevel skaper den korte fristen frem til ikrafttredelse utfordringer for norske forvaltere, som har mindre enn 14 dager på seg til å sikre etterlevelse med de nye kravene. Flere norske forvaltere har imidlertid fulgt reglene i en lengre periode som følge av markedsføring av produkter i EU.

Tiden frem til 1. januar 2023 er knapp, og for forvaltere og rådgivere som ikke har tilpasset seg SFDR og Taksonomien er det mye arbeid som må gjøres. Vi anbefaler norske forvaltere og rådgivere å starte umiddelbart med å sikre at de lovpålagte opplysningskravene oppfylles. Samtidig er det viktig å gjennomgå dokumentasjon for alle finansielle produkter som tilbys for å vurdere om markedsføringen tilsier at produktet må følge de mer omfattende pliktene for artikkel 8- og artikkel 9-produkter. Eventuelle feil her kan lede til risiko for grønnvasking.

Vi antar at det ikke vil ta lang tid før Finanstilsynet gjennomfører tilsyn med etterlevelse av reglene om ESG og bærekraft for kapitalforvaltere.

På lunsjseminar hos BAHR 24. januar 2023 vil vi gå inn på en rekke praktiske problemstillinger for norske AIF-forvaltere (registrerte og med konsesjon) relatert til SFDR og Taksonomien fra et norsk perspektiv. Påmelding her.

 

 

Share aticle to
Loading video ...
close