Kapitalforvaltning | Nye regler om markedsføring av fond

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til gjennomføring av EU-regler om distribusjon av andeler i verdipapirfond og alternative investeringsfond på tvers av landegrensene.¹ Formålet med reglene er å gjøre dette enklere, øke kapitaltilgang for økonomien og utvalget av produkter for investorer. Høringsfristen løper ut 15. september 2021, og et lovforslag vil trolig bli lagt frem ved årsskiftet.

EU-forordninger om distribusjon av andeler i fond

Høringen gjelder gjennomføring av en forordning og et direktiv, forordning (EU) 2019/1156 og direktiv (EU) 2019/1160 om grensekryssende distribusjon av andeler i innretninger for kollektiv investering. Reglene skal tre i kraft fra august 2021 i EU. I Norge vil reglene sannsynligvis ikke kunne tre i kraft før i 2022.

Reglene er delvis gitt i form av forordninger for å sikre størst mulig grad av harmonisering og like regler i alle EU-landene. Mange EU-land har i dag ulike lokale krav som hemmer utenlandske forvaltere. Endringene skal avhjelpe dette, og presiserer for eksempel at det vil være forbudt med krav om «lokal representant», som flere land har i dag.

Kort om endringene

«Pre-marketing» av fond
For AIFM-direktivet innføres det nye regler om «pre-marketing» av fond, som tidligere har vært uregulert. De nye reglene innebærer at forvaltere etablert i EU (EØS) med konsesjon i henhold til AIFM-direktivet ikke trenger å registrere fond for markedsføring i den aktuelle staten for å drive markedssondering. Det innføres i stedet en «mellomløsning» ved at forvalteren l må sende en forenklet melding til tilsynet i forvalteren sin hjemstat.

Finanstilsynet legger til grunn at forvaltere som kun er registrert ikke kan sende melding om pre-marketing, med mindre de forvalter et EuVECA eller EuSEF-fond (Regjeringens forslag til lov om gjennomføring av forordningene for europeiske venture og sosiale entreprenørskapsfond ble behandlet for andre gang i Stortinget mandag 14. juni og kan tre i kraft fra 1. juli ).²

Reglene klargjør grensene for pre-marketing, som tidligere har vært basert på en tolkning av innholdet i begrepet «markedsføring». Med de nye reglene er det avklart at også fond som er åpent for tegning vil kunne bli «pre-marketed», under visse omstendigheter.

Etter pre-marketing innføres en 18 måneders «sperrefrist» som innebærer at forvalterens ikke kan ta imot tegninger i fond i denne perioden med mindre fondet er meldt for markedsføring. Tegninger som måtte skje senere enn 18 måneder etter at forvalteren startet pre-marketing vil ikke nødvendigvis kreve registrering for markedsføring.

Det er verdt å merke seg at pre-marketing bare kan gjøres av forvalteren selv – eller en tredjepart som er regulert (i praksis en placement agent som er verdipapirforetak eller kredittinstitusjon). Dersom andre skal delta i markedsføring må de gjøre det som innleid til forvalteren eller placement agent.

Endringer og av-registrering av fond for markedsføring

For UCITS (verdipapir)fond og alternative investeringsfond innføres det en uttrykkelig adgang til å avregistrere fond for markedsføring, noe som kan være aktuelt der et fond ikke har lykkes å tiltrekke seg investorer, eller veldig få investorer.

For UCITS fond vil det stilles krav til at eventuelle investorer i den aktuelle staten gis tilbud om å innløse sine andeler kostnadsfritt. Dette kravet vil ikke gjelde for fond som er uten innløsningsrett, hvilket vil åpne for at fond som har begrenset tegningsperiode kan avregistreres etter tegningsperioden, og dermed unngå markedsføringskostnader og compliance-risiko i den aktuelle staten.

Kontroll av markedsføringsdokumenter

Som ledd i harmonisering av reglene for markedsføring over grensene, innføres det en regel om adgang for nasjonale myndigheter til å kreve innsendt markedsføringsmateriale som skal benyttes for UCITS-fond. Dette kan ikke stilles som vilkår for å melde om og starte markedsføring, men nasjonale myndigheter får en frist på 10 virkedager til å rette innvendinger mot markedsføringsmaterialet. Tilsvarende bestemmelse vil gjelde for forvaltere av alternative investeringsfond, EuVECA og EuSEF i den utstrekning de markedsfører fond til ikke-profesjonelle.

BAHR mener

For norske aktører vil det være en velkommen endring med større grad av harmonisering av markedsføringsregler for fond etablert i andre EØS-stater, som til tross for mange forsøk på harmonisering har forblitt en restriksjon på grensekryssende markedsføring.

De nye reglene om pre-marketing (markedssondering) vil avklare tidligere rettstilstand, men vil samtidig ekskludere norske forvaltere som kun er registrert, og forvaltere etablert utenfor EØS. Kombinert med at det uansett vil væremeldeplikt, er det naturlig at aktører likevel vil søke å finne et rom for «pre-pre-marketing».

Finanstilsynet påpeker at de nye reglene innebærer flere meldeplikter og krav til saksbehandlingen hos Finanstilsynet – og dermed kostnader. I dag finansieres dette av norske forvaltere gjennom tilsynsavgiften. Etter vårt syn bør myndighetene prioritere å innføre gebyrplikt for utenlandske forvaltere som registrerer fond for markedsføring i Norge på linje med de fleste andre land. Et forslag til dette var på høring i årsskiftet 2019/2020.

Med økt arbeidsbyrde for Finanstilsynet vil de nye reglene forsterke effekten for norske forvaltere som gjennom dagens regler for utlikning av tilsynsavgift subsidierer sine utenlandske konkurrenter. Den nye forordningen vil kreve at slike gebyrer er konsistent med kostnadene som pådras av tilsynsmyndigheten, noe som synes å ha vært ivaretatt i det opprinnelige forslaget til gebyrfinansiering.

Det vil – som ofte er tilfellet på området – være en forsinkelse frem til reglene er gjennomført i norsk rett. Når det gjelder adgang til å melde om pre-marketing, burde ikke dagens regler være til hinder for at Finanstilsynet utviser fleksibilitet og bistår med å videreformidle slik melding også før de nye reglene trer i kraft.

¹https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-gjennomforing-av-rettsakter-om-grensekryssende-distribusjon-og-markedsforing-av-fond/id2860932/

²https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2020-2021/vedtak-202021-194/ 

Foto: Frode Hansen / VG

Les mer om høringen her
Share aticle to
Loading video ...
close