Kapitalforvaltning | SFDR-rapportering med frist 30. juni 2024 – Hva må norske forvaltere gjøre?

Norske forvaltere er underlagt årlige opplysnings- og rapporteringskrav etter SFDR. I forbindelse med årsrapporten for regnskapsåret 2023 er forvaltere som markedsfører produkter underlagt SFDR artikkel 8 eller artikkel 9 pålagt å utarbeide en periodisk rapportering. Flere norske forvaltere er også pålagt å rapportere på vesentlige negative konsekvenser («principal adverse impacts») innen 30. juni 2024, men i hvilken grad avhenger av flere faktorer.

I dette nyhetsbrevet gir vi en kort repetisjon av hva norske forvaltere må gjøre for å overholde de årlige rapporteringspliktene i SFDR.

Kapitalforvaltere, herunder AIF-forvaltere og forvaltere av UCITS-fond, er underlagt opplysning- og rapporteringsplikter i SFDR. SFDR ble gjennomført i norsk rett 1. januar 2023, men etter at også de såkalte «Level 2-reglene» ble innført i Norge i desember 2023, er norske forvaltere nå underlagt mer detaljerte og ufravikelige opplysnings- og rapporteringskrav. Forvaltere som markedsfører produkter i EU har vært underlagt Level 2-reglene siden 1. januar 2023, mens for øvrige norske forvaltere vil 2024 være første obligatoriske rapporteringsår i tråd med disse reglene.

 

Hva må gjøres av norske forvaltere innen 30. juni 2024?

Periodisk rapportering for produkter som er underlagt SFDR artikkel 8 eller artikkel 9

  • Frist: 30. juni 2024 (unntak ved avvikende regnskapsår)

For produkter som er underlagt SFDR artikkel 8 eller artikkel 9 må forvaltere utarbeide en periodisk rapport. Rapporten skal inneholde detaljer om produktets bærekraftsprofil, og skal fremstilles ved bruk av et standardformat som fastsatt i henholdsvis Annex IV (artikkel 8-produkter) og Annex V (artikkel 9-produkter). Bruk av standardformatene er obligatorisk, og alle relevante spørsmål/temaer må besvares. Dette innebærer blant annet å rapportere på andelen bærekraftige investeringer (som definert i SFDR, eller som definert i Taksonomien). Øvrige opplysninger som må gis avhenger av «bærekraftsprofilen» til de finansielle produktene som forvalteren tilbyr.

Den periodiske rapporten skal inngå som del av produktets årsregnskap for regnskapsåret 2023, og fristen vil derfor samsvare med det enkelte produkt sin frist for å avlevere årsregnskap. Dersom forvaltningsselskapet velger å vedlegge den periodiske rapporten som et separat vedlegg, skal dette fremgå uttrykkelig i hoveddelen av årsrapporten.

 

Rapportering for forvaltere som tar hensyn til de vesentligste negative konsekvensene («principal adverse impacts» eller «PAI»)

  • Frist: 30. juni 2024

Flere norske forvaltere er også pålagt å rapportere på «principal adverse impacts» (PAI). Reglene om PAI i SFDR bygger på et følg eller forklar-prinsipp. Forvaltere må enten vurdere PAI, og blir ved det pålagt ufravikelige rapporteringsplikter, eller ikke vurdere PAI og opplyse på sine nettsider om at det ikke gjøres.

Forvaltere som vurderer PAI, må innen 30. juni 2024 publisere en (oppdatert) PAI-erklæring på sine nettsider i tråd med Level 2-reglene. PAI-erklæringen skal følge et standardformat som fastsatt i Annex I til Level 2-reglene og innebærer blant annet rapportering på en rekke obligatoriske bærekraftsindikatorer på tvers av porteføljen for det foregående året. Dersom det, av ulike årsaker, ikke er praktisk mulig å oppgi fyllestgjørende informasjon (eksempelvis vil rapportering av scope 3 klimagassutslipp være utfordrende) skal det informeres om hvilke tiltak som er gjort for å forsøke å samle inn data. Forvaltere skal også opplyse om hvilke tiltak eller mål som er fastsatt for neste rapporteringsperiode (kalenderåret 2024) for de ulike bærekraftsindikatorene.

 

BAHR mener

Forvaltere som markedsfører produkter underlagt SFDR artikkel 8 eller artikkel 9 og/eller vurderer PAI er underlagt et omfattende (og obligatorisk) regime for årlige opplysnings- og rapporteringsplikter.  Rapporteringen vil for de fleste forvaltere kreve innhenting og bearbeiding av relativt omfattende data som kan være både tids- og ressurskrevende. Finanstilsynet har varslet at grønnvasking, herunder etterlevelse av de SFDR-forpliktelser man har påtatt seg, vil være et prioritert fokusområde for tilsyn i 2024. Uavhengig av regulatorisk tilsyn, vil også mange forvaltere ha påtatt seg avtalerettslige forpliktelser overfor investorer, og forvaltere som er underlagt regelverket bør derfor sikre at dette følges.

Share aticle to
Loading video ...
close