Kapitalforvaltning | Statsbudsjettet 2024 – Få nyheter av betydning for kapitalforvaltere

Regjeringen Støre la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Budsjettet inneholder få skatte- og avgiftsendringer av betydning for kapitalforvaltere. De skatterettslige rammebetingelsene for kapitalforvaltningsbransjen vil dermed som utgangspunkt være de samme i 2024 som for 2023. Noen endringsforslag som likevel kan nevnes er:
  • Arbeidsgiveravgift: I 2023 ble det innført en midlertidig ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønnsinntekter over NOK 750.000. Det foreslås nå å starte utfasing av denne ekstra arbeidsgiveravgiften, i første omgang ved at innslagspunktet i 2024 heves til NOK 850.000.
  • Formueskatt: Det foreslås ikke endringer i satsene eller innslagspunktene for formuesskatten (noe som i realiteten innebærer en skjerping ettersom det ikke justeres for inflasjon). Når det gjelder verdsettelse av næringseiendom for formueskatteformål, foreslår regjeringen å øke kalkulasjonsrenten som benyttes ved beregningen med 1 prosentenhet for eiendommer som er lokalisert utenfor storbyene (ikke Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger). Verdsettelsesrabatten for næringseiendom og aksjer (20%) foreslås videreført.
  • Rentebegrensningsreglene: Som varslet i høring kommer det innstramminger i rentebegrensningsreglene for å unngå uønskede tilpasninger. Fra og med 2024 foreslås det endringer relatert til renter betalt til nærstående utenfor konsern og tilpasninger gjennom konsernbidrag. Forslag om å beregne et renteelement i finansielle leasingavtaler vil det arbeides videre med og på dette punktet skjer det derfor foreløpig ingen endringer.
  • Skattefritak ved visse omorganiseringer: Det foreslås å lovfeste reglene om skattefritak ved fusjon av verdipapirfond, sammenslåing og deling av sparebanker og konvertering av fusjons- og fisjonsfordringer.
  • Utsettelse av ikrafttredelsen av reglene om privat konsum i selskaper: Nok en gang utsettes innføringen av nye regler om skattelegging av privat konsum i selskaper. Regjeringen ønsker å arbeide videre med justeringer av det forslaget som ble sendt på høring våren 2022, og det tas sikte på å fremme et forslag i 2024 med ikrafttredelse i 2025.
Share aticle to
Loading video ...
close