Miljø & Energi | Organisering og drift av vindkraftprosjekter

Tidligere denne måneden sendte NVE ut brev til relevante aktører med informasjon om kravene til organisering og drift av vindkraftprosjekter samt undersøkelse for kartlegging av dagens organisering. Konkret gjelder dette vindkraft på land, men temaet har også relevans for vindkraft til havs.

Konsesjon hos eier eller driftsselskap?

I brevet presiserer NVE at i de tilfeller hvor eierskap og drift er adskilt skal konsesjon innehas av den som drifter anlegget. I dag er det slik at de færreste av prosjektselskapene har egne ansatte; driftstjenester er normalt leid inn gjennom serviceavtaler med en eller flere serviceselskaper (som også ofte er del av aksjonær-organisasjonen(e)).

Basert på uttalelsene i brevet kunne en tenke seg at det i situasjoner hvor konsesjonær ikke har egne ansatte er slik at det er selskapet som står for den faktiske driften i henhold til serviceavtale med konsesjonærselskapet som må inneha konsesjonen og dermed få overført konsesjonen til seg.

Slik er det imidlertid ikke – det er tilstrekkelig at konsesjonær er driftsansvarlig – det er ikke slik at en har sett for seg at konsesjon skal overføres til leverandør av driftstjenester (for eksempel vindturbinleverandøren) i tilfeller hvor konsesjonær har inngått vanlige O&M avtaler med serviceyter.

Krav om egne ansatte?

I brevet fokuserer NVE på krav til tilgang på kompetanse og at konsesjonær i det minste bør ha en daglig leder eller annen person med reel beslutningsmyndighet (typisk prosjektleder).

I henhold til den tidligere kompetanseforskriften var det krav om at konsesjonær etter energiloven skulle ha egne ansatte. Denne ble av Solberg-regjeringen opphevet, og kravet om kompetanse ble erstattet av ny bestemmelse i energilovforskriften hvor det fremgår at alle med konsesjon etter energiloven § 3-1 for kraftproduksjon til enhver skal tid ha tilgang til personell med kompetanse til å ivareta ledelse, kontroll og praktisk drift. Kravet er å ha tilgang på, ikke selv ha egen bemanning. Dette var et bevist valg støttet i ønske om økt fleksibilitet til kraftprodusentene.

Slik vi oppfatter NVE er intensjonen ikke å (re)etablere krav tilsvarende den gamle kompetanseforskriften. Fokuset til NVE har vært å sikre kommunikasjonslinjer til reel beslutningstager, ikke gå tilbake til en detaljregulering av bemanningssituasjon slik som fulgte av kompetanseforskriften.

Overføringsverdi til havvind?

Over 15 konsortier er nå i prosess med forberedelser til deltagelse i konsesjonsrunder for tildeling av lisens for utbygging av havvind i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Hvilke krav som vil stilles til organisering og drift, herunder eksakte prekvalifiseringskrav, er ennå ikke avklart. I veileder påpekes at foretaket må ha tilstrekkelig ressurser og personell til å kunne styre aktuelle operasjoner og aktiviteter i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk, herunder HMS-regelverk, men om denne kompetansen må ligge i søkerens organisasjon eller om det er tilstrekkelig med innleid kapasitet er ikke avklart. Temaet er under vurdering i Olje- og energidepartement som del av deres pågående arbeid med regelverket for havvind til havs.

BAHR mener

Det er aktørene selv som er best egnet til å organisere drift og struktur. Konkrete bemanningskrav med detaljregulering av i hvilke selskaper ansettelse skal skje bør unngås. Det avgjørende er at man har tilgang til den nødvendige kompetansen, også bør det være opp til aktørene å strukturere sin virksomhet slik de anser hensiktsmessig.

 

 

 

Download /les brev til vindkraftkonsesjonærene
Share aticle to
Loading video ...
close