Mot nytt globalt regime for anerkjennelse og fullbyrdelse av domstolsavgjørelser?

2. juli 2019 vedtok Haag-konferansen for internasjonal privatrett (HCCH) en ny konvensjon om anerkjennelse og fullbyrdelse av sivile og kommersielle rettsavgjørelser. Konvensjonen innebærer en gjensidig forpliktelse til å anerkjenne og fullbyrde sivile og kommersielle rettsavgjørelser på tvers av alle stater som ratifiserer regelverket. Konvensjonen kan dermed legge til rette for et nytt, globalt regime for anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer – dersom den får tilstrekkelig oppslutning.

Det er flere likhetstrekk mellom den nye Haag-konvensjonen og den allerede etablerte New York-konvensjonen, som gjelder anerkjennelse og fullbyrdelse av voldgiftsavgjørelser på tvers av landegrenser. Et sentralt siktemål for begge konvensjonene er å skape enhetlige regler for anerkjennelse og fullbyrdelse av internasjonale rettsavgjørelser på globalt nivå. New York-konvensjonen er i dag undertegnet av 161 stater, men er som nevnt begrenset til voldgiftsavgjørelser.

Norsk rett åpner allerede for anerkjennelse og fullbyrdelse av enkelte utenlandske sivile og kommersielle rettsavgjørelser (fra alminnelige domstoler).  Det praktisk viktigste grunnlaget for dette finner vi i Luganokonvensjonen (2007) om jurisdiksjon og fullbyrdelse av avgjørelser i sivile og kommersielle saker. Luganokonvensjonen er imidlertid avgrenset geografisk til EØS-området.  Den nye Haag-konvensjonen kan derfor fylle et betydelig «tomrom» dersom den blir ratifisert av Norge og tilstrekkelig mange andre stater.

Rettsavgjørelser skal kunne anerkjennes og fullbyrdes på tvers av landegrenser

Den viktigste nyskapningen ved den nye Haag-konvensjonen er dens potensielle geografiske virkeområde. Haag-konvensjonen vil i utgangspunktet gjelde alle rettsavgjørelser fra enhver stat som slutter seg til konvensjonen (konvensjonens artikkel 1 og 3). Konvensjonen har derfor potensiale til å få et betydelig bredere geografisk nedslagsfelt enn Luganokonvensjonen.

I grove trekk er det tre hovedgrupper av rettsavgjørelser som kan anerkjennes og fullbyrdes i henhold til den nye Haag-konvensjonen (artikkel 5). Dette er avgjørelser der staten rettsavgjørelsen er avsagt i har en forbindelse til (i) saksøkte eller (ii) kravet, eller (iii) hvor jurisdiksjon er basert på uttrykkelig samtykke. Sistnevnte hovedgruppe vil være av mindre betydning for Norge ettersom utenlandske avgjørelser avsagt i henhold til avtalt verneting for et bestemt rettsforhold allerede kan anerkjennes og fullbyrdes i Norge, jf. tvisteloven § 19-16 (2) og tvangsloven § 4-1 (1) bokstav g.

I likhet med Luganokonvensjonen er noen rettsområder unntatt Haag-konvensjonen. Unntakene er uttømmende angitt i artikkel 2, og gjelder eksempelvis insolvens, personvern og immaterialrett.

Kan være avgjørende for valg av tvisteløsningsforum

Konvensjonens potensiale ligger først og fremst i at Norges eksisterende system for anerkjennelse og fullbyrdelse av sivile og kommersielle rettsavgjørelser, kan få en større geografisk rekkevidde enn tidligere. Dette er særlig viktig i dagens samfunn, hvor stadig økende kommersiell utvikling uten territoriale begrensninger aktualiserer behovet for enhetlige regler også utenfor EØS-området.

Den virkelige fordel av Konvensjonen realiseres imidlertid først når et stort antall stater blir part i Konvensjonen. Foreløpig har kun Uruguay skrevet under.

En av fordelene ved å velge voldgift som tvisteløsningsmetode i internasjonale kontrakter er at voldgiftsavgjørelsene kan anerkjennes og fullbyrdes i henhold til New York-konvensjonen. Dette reduserer risikoen for problemer med anerkjennelse og fullbyrdelse av voldgiftsavgjørelsen.  Hvis den nye Haag-konvensjonen får en tilslutning tilsvarende som New York-konvensjonen, vil den dekke et tilsvarende behov for rettsavgjørelser fra de alminnelige domstoler. Det kan gjøre det mer attraktivt å velge alminnelig domstolsbehandling som tvisteløsningsforum i internasjonale kontrakter enn i dag.

Så langt vi er kjent med, har norske myndigheter foreløpig ikke tatt skritt for at Norge skal signere konvensjonen.

Share aticle to
Loading video ...
close