Norsk utredning om EUs nye regelverk om Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Som omtalt i vårt nyhetsbrev 19. mars 2018 har EU i de siste årene arbeidet med å utvikle et felleseuropeisk regelverk for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF, på engelsk covered bonds). I februar i år ble det omsider politisk enighet mellom EU-organene, og et endelig regelverk forventes publisert i løpet av kort tid. EU-reglene er EØS-relevant og må derfor implementeres i norsk rett.

Regjeringen har i dag bedt Finanstilsynet utrede hvordan EUs nye OMF-regelverk skal gjennomføres i Norge. Det er forventet at EU-reglene vil tre i kraft høsten 2020, og Finansdepartementet ønsker at det oppdaterte norske regelverket skal tre i kraft samtidig som i EU. Dette er svært positivt for det norske OMF-markedet, som ellers ville risikert et handicap i konkurransen med OMF-utstedere ellers i Europa.

Den politiske enigheten i EU innebærer blant annet:

  • Felles minstekrav for strukturering av OMF-instrumenter («minimum harmonisation»)
  • Harmoniserte krav til tilsyn med OMF-utstedere
  • Det etableres en egen «European Covered Bonds» label , med gunstig kapitalvekting for OMF-instrumenter som oppfyller vilkårene

For en oversikt over forventede endringer, se vårt tidligere nyhetsbrev her.

Les mer om lovforslaget fra her:

Legislative proposal on covered bonds

Commission welcomes agreement on EU rules on covered bonds

Share aticle to
Loading video ...
close