Ocean | Forslag om grunnrenteskatt på havbruk – vi inviterer til frokostseminar i Oslo, Bergen og Trondheim

Regjeringen har i dag foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk med virkning fra 1. januar 2023. Se link til høringsnotatet nedenfor. Dette nyhetsbrevet tar for seg hovedinnholdet i forslaget. Vi inviterer også, sammen med First House, til frokostseminarer hvor vi vil gå nærmere gjennom de foreslåtte reglene.

Dette er ikke første gang det har vært vurdert grunnrenteskatt for havbruksnæringen. I NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet anbefalte flertallet i utvalget å innføre en overskuddsbasert periodisert grunnrenteskatt for havbruk. Forslaget om grunnrenteskatt møtte mye motstand fra næringen, som blant annet pekte på at innføringen av en slik skatt kan svekke norsk konkurransekraft og være til hinder for innovasjon og bærekraftig utvikling i denne viktige næringen. Resultatet fra forrige runde ble at myndighetene i stedet innførte en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert fisk. Nå er NOUen tatt opp igjen og Regjeringens forslag er basert på anbefalingene til flertallet i utvalget, med enkelte tilpasninger. Blant annet har regjeringen gått inn for en kontantstrømbasert grunnrenteskatt og innført et bunnfradrag for å sikre at mindre aktører ikke må betale grunnrenteskatt.

Her er hovedtrekkene i Regjeringens forslag:

 • Kontantstrømbasert grunnrenteskatt (dvs. at inntekter og investeringer skattlegges løpende i det året de innvinnes/pådras)
 • Effektiv grunnrenteskattesats på 40 % – inkludert selskapsskatten blir samlet effektiv marginalskatt 62 %
 • Gjelder for inntekt fra virksomhet basert på antallsbegrenset akvakulturtillatelse til matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, uavhengig av hvordan innehaveren av tillatelsen er organisert
 • Omfatter ikke utviklingstillatelser (før eventuell konvertering) eller landbasert oppdrett og er heller ikke ment å omfatte særtillatelser i sjø
 • Beskatningen vil bygge på normpris (basert på børspriser) for laks, og markedspris for ørret og regnbueørret
 • Driftsmidler som er ervervet før innføringstidspunktet kan fradras i grunnlaget for grunnrenteskatten, men bare gjennom avskrivninger av gjenværende skattemessige verdier. Skattemessig verdi knyttet til tillatelser kan ikke fradras
 • Bunnfradrag på 4 000 – 5 000 tonn (tillatelsesbiomasse på konsernnivå). Det oppgis i høringsnotatet at om lag 65-70 % av selskapene som innehar tillatelser har samlet tillatelsesbiomasse på hhv. 4 000 og 5 000 tonn maksimalt tillatt biomasse
 • Negativ beregnet grunnrenteinntekt vil ikke bli utbetalt, men skal i stedet fremføres med risikofri rente (og kommer til fradrag i positiv beregnet grunnrenteskatt senere år). Det medfører at skatten blir nøytral sett med statens øyne, men for næringen som har et avkastningskrav som er høyere enn risikofri rente, betyr det at en rekke investeringer som er lønnsomme før grunnrenteskatten nå kan bli ulønnsomme
 • Produksjonsavgift beholdes, og blir i tillegg økt fra ca. NOK 500 millioner til ca. NOK 750 millioner
 • Innføring av en naturressursskatt som fordeles til havbrukskommuner og -fylkeskommuner
 • Produksjonsavgiften og naturressursskatten skal kunne trekkes fra i utlignet grunnrenteskatt og vil derfor fungere som fordelingsmekanisme mellom stat- og kommunesektoren
 • Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023. Høringsfristen er satt til 4. januar 2023

 

BAHR og First House inviterer til frokostseminar om forslaget til grunnrenteskatt i havbruksnæringen:

Oslo, tirsdag 18. oktober 2022 kl. 08:30-10:00 (påmelding her)

Bergen, onsdag 19. oktober 2022 kl. 08:30-10:00 (påmelding her)

Trondheim, torsdag 20. oktober 2022 (tidspunkt TBA) (påmelding her)

Nærmere detaljer om program følger.

 

Les høringsnotatet her
Share aticle to
Loading video ...
close