Påminnelse om frist for rapportering om ledergodtgjørelse etter de nye reglene

I januar 2021 trådte nye og mer omfattende krav til retningslinjer og rapportering om godtgjørelse til ledende personer i børsnoterte selskaper i kraft (Oslo Børs, Euronext Expand). Fristen for å vedta retningslinjer i henhold til de nye reglene var 1. oktober 2021 (eller 1. januar 2022 for selskaper med avvikende regnskapsår). Første godtgjørelsesrapport skal senest forelegges første ordinære generalforsamling i 2022. Både retningslinjer og rapport skal publiseres på selskapets nettsider.

Godtgjørelsesrapporten skal utarbeides hvert regnskapsår. Rapporten skal inneholde en samlet oversikt over all godtgjørelse som hver enkelt nåværende eller tidligere ledende person har mottatt eller har til gode fra selskapet i det aktuelle regnskapsåret. Dette omfatter både ordinær og variabel lønn, naturalytelser og annen godtgjørelse, uavhengig av type. Formålet med rapporten er å gi aksjeeierne fullstendig informasjon om selskapets utøvelse av lederlønnspolitikken, slik at de kan utøve innflytelse og føre kontroll med selskapets etterlevelse av retningslinjene. Selskapene oppfordres til å utarbeide lønnsrapporten i tråd med Europakommisjonens mal for rapporter om godtgjørelse. Revisor skal kontrollere at rapporten inneholder de opplysninger som kreves etter loven og tilhørende forskrift.

For en nærmere innføring i hva endringene går ut på vises det til vårt tidligere nyhetsbrev.

Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer Download Mal for rapportering
Share aticle to
Loading video ...
close