Regjeringen ber Finanstilsynet utrede nye regler om verdipapirisering

Foto: NTB Scanpix / Vidar Ruud

Finansdepartementet har i et brev datert 3. desember 2018 bedt Finanstilsynet om å sette ned og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere en norsk gjennomføring av nye EU-regler om verdipapirisering. Utredningen skal oversendes departementet innen utgangen av mai 2019.

 

Departementet har bedt Finanstilsynet om å sette ned og lede en arbeidsgruppe som skal vurdere en norsk gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til EUs verdi­papiriseringsforordning, og har i den forbindelse også bedt Finanstilsynet opprette en referansegruppe som skal gi innspill underveis i arbeidsgruppens arbeid. Departementet skriver at referansegruppen bør bestå av representanter fra finans­næringen, dens foretakskunder og ev. andre berørte parter, herunder representanter fra Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon og Verdipapirforetakenes Forbund.

BAHR mener:

Som mange norske finansinstitusjoner vil være kjent med, har norske myndigheter praktisert et strengt forbud mot verdipapirisering siden reglene som muliggjorde slike transaksjoner ble opphevet ved innføring av ny finansforetakslov fra 1.1.2016. Det er i så måte interessant å lese at finansdepartementet i sitt brev til Finanstilsynet skriver at det ikke ble vedtatt noe forbud mot verdipapirisering ved innføring av finansforetaksloven. Uavhengig av dette er det for alle praktiske formål umulig å verdipapirisere norske lån uten endringer i dagens regelverk, og denne utredningen er derfor svært kjærkommen. Vi forventer at arbeidsgruppen vil lytte til innspill fra næringen, og spesielt de institusjoner som allerede har praktisk erfaring med slike transaksjoner, slik at et nytt og robust regelverk for verdipapirisering av norske låneporteføljer kommer på plass så snart som mulig. EUs verdipapiriseringsforordning trer i kraft 1.1.2019, og det er viktig at et norsk regelverk kommer på plass så snart som mulig deretter.

 

Brevet er tilgjengelig i sin helhet her
Share aticle to
Loading video ...
close