Skatt | Utvalg foreslår omlegging av skatte- og avgiftssystemet for kraftsektoren

Et ekspertutvalg har utredet dagens kraftverksbeskatning og foreslår omfattende endringer for å sikre en mer nøytral skattlegging. Dette skal styrke selskapenes insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer og vil etter utvalgets oppfatning gi økt verdi av fornybarressursene. Utvalgets forslag er sendt på høring, med høringsfrist 1. januar 2020.

Omlegging til en mer nøytral beskatning

Utvalget mener dagens ordning med konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt svekker investeringsinsentivene i kraftsektoren. Det foreslås derfor å fjerne ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Videre foreslår utvalget at produksjonsutstyr, produksjonsinnretninger og fallrettigheter skal unntas fra eiendomsskattegrunnlaget, tilsvarende som for annen industrivirksomhet. For store kraftanlegg foreslår utvalget også at gjenværende driftsmidler skal verdsettes til skattemessig verdi, tilsvarende som for små kraftanlegg.

Utvalget konkluderer med at grunnrenteskatten er en hensiktsmessig skatteform da den ikke påvirker investeringsinsentivene, men foreslår enkelte justeringer. Blant annet foreslår utvalget å senke innslagspunktet for grunnrenteskatten fra 10 000 kVA til 1 500 kVA. Utvalget mener dette vil redusere uønskede tilpasninger til dagens innslagspunkt for grunnrenteskatten, og likestille kraftverk av ulik størrelse. Det foreslås også at salg av opprinnelsesgarantier tilknyttet vannkraft skattlegges med grunnrenteskatt, tilsvarende som for el-sertifikater.

Utvalgets forslag gir i utgangspunktet betydelig reduserte inntekter for kommunene og fylkeskommunene, men økte inntekter for staten. Samlet provenytap er beregnet å være 630 millioner kroner. Som en provenynøytral omlegging, foreslår derfor utvalget å øke grunnrenteskattesatsen med to prosentpoeng, fra 37 til 39 pst. Videre bemerker utvalget at inntektstapet for kommunene og fylkeskommunene kan løses gjennom egne ordninger for omfordeling av skatteinntektene (for eksempel gjennom justeringer av naturressursskatten).

Justeringer i selskapsskatten

Utvalget har også vurdert om det bør gjøres endringer i den ordinære selskapsskatten for kraftforetak. I tråd med Scheel-utvalget (NOU 2014:13) foreslår utvalget ingen endring i avskrivningsreglene for vannkraftanlegg. Av hensyn til likebehandling mellom kraftnæringen og annen næringsvirksomhet, mener utvalget imidlertid at det bør vurderes innstramminger i rentebegrensningsregelen for selskaper med inntekt fra vannkraftproduksjon.

Vindkraft

Kostnadene for utbygging av vindkraftanlegg er i dag fallende, og det er ikke utelukket at det kan oppstå grunnrente også i denne sektoren. Utvalget anbefaler derfor at det foretas en nærmere utredning av om det bør innføres grunnrenteskatt og naturressursskatt på vindkraft.

Share aticle to
Loading video ...
close