Events

Seminar | Forslag om nye og mer liberale regler om oppkjøpsfinansiering og nærståendetransaksjoner

  • February 14, 2019
  • 8:30 - 10:00
  • BAHR, Tjuvholmen allé 16, Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått endringer i aksjelovenes regler om adgangen til å stille sikkerhet for oppkjøpsfinansiering og om inngåelse av avtaler med nærstående.

 

Etter gjeldende regler vil et aksjeselskap i praksis ikke kunne stille sikkerhet for en oppkjøpsfinansering av selskapet. «Rene» eiendomsselskaper kan imidlertid pantsette sin eiendom til sikkerhet for et aksjeselskap som kjøper alle aksjene i selskapet, men kan ikke pantsette andre eiendeler eller yte annen finansiell bistand til kjøperen ved ervervet. Ifølge departementets forslag kan ikke bare eiendomsselskaper, men ethvert aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som hovedregel stille sikkerhet for en oppkjøpsfinansiering hvis et kjøperselskap erverver mer enn 50 % av aksjene eller stemmene i selskapet. I tillegg kan selskapet yte lån eller annen finansiell bistand til en slik kjøper.

For å stille sikkerhet eller yte finansiell bistand ved et oppkjøp krever lovforslaget at selskapet betinger seg at armlengdes vederlag, og at bistanden godkjennes av generalforsamlingen i henhold til særskilte saksbehandlingsregler. I seminaret besvares følgende spørsmål:

1. Hva bør selskapet påse for å oppfylle reglene og unngå styreansvar og brudd på låneavtaler?

2. Hva bør bankene gjøre for å unngå at avtaler om lån og sikkerhet blir ugyldige?

Aksjeloven § 3-8 krever i dag at visse avtaler med nærstående må godkjennes av generalforsamlingen for å bli bindende. Denne regelen har blitt kritisert fordi den rammer legitime transaksjoner uavhengig av om selskapets kontraktspart var i aktsom god tro. Departementet foreslår at styret (og ikke generalforsamlingen) skal godkjenne slike nærståendeavtaler og opplyse aksjeeierne om avtalen. Samtidig gis aksjeeierne rett til å kreve at avtalen behandles på en ekstraordinær generalforsamling. I foredraget gis det en kort redegjørelse for de nye reglene, og i hvilken utstrekning brudd på dem kan medføre at avtalen blir ugyldig.

Hele høringsnotatet kan leses her

Loading video ...
close