Arbeidsliv | Unntak fra de skjerpede kravene til nye innleieregler

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår nå enkelte unntak fra de skjerpede kravene til innleie fra bemanningsforetak. De nye unntaksreglene vil innebære at det fortsatt vil være adgang til å leie inn helsepersonell og personell med spesialkompetanse. Dette er godt nytt for alle virksomheter som trenger spesialisert kompetanse. Les mer i vårt nyhetsbrev.

BAHR mener

Etter BAHRs oppfatning vil de foreslåtte unntakene fra de nye reglene om innleie fra bemanningsforetak, bli praktisk viktige for mange virksomheter i Norge. Det gjelder spesielt virksomheter med behov for spesialisert arbeidskraft som ikke finnes i virksomheten allerede.

Vi i BAHR har tidligere anbefalt at arbeidsgivere gjennomgår og justerer sin bemanningsstrategi opp mot de foreslåtte innstrammingene knyttet til innleie fra bemanningsforetak. Dette bør virksomhetene fortsatt prioritere. Samtidig bør det kartlegges i hvilken utstrekning dagens innleie kan falle innenfor unntaksforslaget om innleie av «spesialkompetanse». Generelt bør gjennomgåelsen også se på hvilke hjemmelsgrunnlag som har vært benyttet ved innleien frem til nå.

Med bakgrunn i den politiske sammensetningen på Stortinget, er det sannsynlig at de nye innstrammingene for innleie av arbeidskraft (og unntakene fra disse) vil bli gjeldende allerede fra januar 2023. BAHR mener derfor det er liten grunn til å utsette vurderingen av dagens innleie-/utleiesituasjon i virksomheten. Godt forberedte virksomheter vil ha lavere sannsynlighet for overtredelse av de nye reglene.

Bakgrunn

I juni 2022 la regjeringen frem et forslag til betydelige innstramminger i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Lovforslaget medfører i praksis at arbeidsgivere ikke lenger kan leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak når det foreligger midlertidig behov for dette. Forslaget legger til grunn at det fremover f eks skal kunne leies inn arbeidskraft fra bemanningsforetak ved vikariater, etter avtale med de tillitsvalgte mv. Dette kommer til å få konsekvenser for driften av mange virksomheter i Norge.

Hovedgrepet for innstrammingen som foreslås er at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves.

Nærmere om de foreslåtte unntakene fra «innleieforbudet»

Lovlig å leie inn helsepersonell og personell med spesialkompetanse

De nye unntaksreglene vil innebære at virksomheter gis mulighet til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak i noen flere tilfeller enn det som er foreslått som ny hovedregel i arbeidsmiljøloven § 14-12. De nye unntaksreglene vil i praksis innebære at dagens adgang til innleie av henholdsvis helsepersonell og personell med spesialkompetanse videreføres, med visse presiseringer.

Forslag til unntaksregulering

Det er foreslått følgende nye unntaksbestemmelse i forskrift:

«Innleie fra bemanningsforetak er tillatt uavhengig av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-12 når det gjelder:

  1. a) Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. Slik innleie er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav a.
  2. b) Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Med helsepersonell menes personell som omfattes av helsepersonelloven § 3. Med rådgivnings- og konsulenttjeneste menes levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde.

Innleier skal dokumentere grunnlaget for innleie etter denne bestemmelsen når tillitsvalgte ber om det.»

Innleie av personell med spesialkompetanse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at innleie av spesialkompetanse bør avgrenses til å gjelde i konkrete, midlertidige og klart avgrensede prosjekter, som i art avviker fra virksomhetenes ordinære drift.

Departementet legger til grunn at det typisk vil være kompleksiteten i oppdragets karakter, og at arbeidet avviker fra ordinær drift, som begrunner behovet for innhenting av spisskompetansen.

I denne sammenheng trekkes det også frem at det i Prop. 131 L (forslaget om generell innstramming av innleiereglene) fremgår at med «spesialkompetanse» menes faglig ekspertise og spisskompetanse som det ikke kan forventes at virksomheten selv besitter.

Dersom det foreligger et varig behov for spesialkompetansen, mener departementet at arbeidstaker bør ansettes direkte. Innleie av spesialkompetanse for å avhjelpe såkalte arbeidstopper som ligger innenfor virksomhetens ordinære drift omfattes ikke av unntaksforslaget.

Departementet er tydelige på at den gjeldende regelen om innleie ved «arbeid av midlertidig karakter», jf. § 14-9 andre ledd bokstav a, gir en for vid innleieadgang. På denne bakgrunn foreslår departementet at det stilles som krav at innleid arbeidstaker skal utføre arbeid i et «klart avgrenset prosjekt», jf. ovenfor.  I dette ligger typisk at «arbeidet må ha en noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og at det må ha en naturlig avslutning», jf. Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) side 331.

Etter departementets vurdering bør det innfortolkes i dette begrepet at arbeidet som skal utføres av den innleide, i art skiller seg noe fra det innleievirksomheten normalt driver med. Her vil det kunne være glidende overganger, og det at arbeidet må skille seg fra ordinær drift mener departementet ikke bør fortolkes altfor strengt. Et krav om at innleieoppdraget avviker fra ordinær drift, skal ikke forstås slik at virksomheten ikke kan ha ansatte med samme fagbakgrunn som den som leies inn.

Innleie av helsepersonell

Som det fremgår av den siterte teksten ovenfor, er det et krav om at innleie av helsepersonell må begrunnes i hensynet til forsvarlig drift. Etter departementets oppfatning vil dette i seg selv begrense hvilke typer helsepersonell det vil være aktuelt å leie inn. Departementet vurderer derfor i utgangspunktet at det ikke er hensiktsmessig at regelen oppstiller en snevrere avgrensning av hva som anses som helsepersonell enn det som følger av definisjonen i helsepersonelloven.

Departementet legger til grunn at unntaket for innleie av helsepersonell bør gjelde innleie til både spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester, samt til private tilbydere av helse- og omsorgstjenester.

Når og hvor kommer de nye unntaksreglene?

Det er foreløpig ikke besluttet om det skal utarbeides en helt ny forskrift eller om de aktuelle endringene skal innarbeides i eksisterende forskrift 11. januar 2013 om innleie fra bemanningsforetak.

I høringsnotatet legges det opp til at unntaksreglene som foreslås skal tre i kraft samtidig som lovendringene om innstramming av innleie fra bemanningsforetak, jf. Prop. 131 L (2021–2022). Vi regner det som sannsynlig at reglene kan tre i kraft allerede fra 1. januar 2023.

 

Les forslaget til ny forskrift og BAHRs tidligere nyhesbrev om de foreslåtte innstrammingene på innleie fra bemanningsbyrå under.

Download Høringsnotat Nyhetsbrev: Lovforslag om strengere regler for innleie Nyhetsbrev: Nye regler om innleie mv. – arbeidsgivers handlingsrom
Share aticle to
Loading video ...
close