Finansregulatorisk | To nyheter i kjølvannet av forslaget til nye OMF-regler

Finansdepartementet (FIN) har lagt frem forslag til nye lovregler som skal gjennomføre EUs regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF, på engelsk covered bonds), og i forrige uke kom det to nyheter som er relevante for de nye norske OMF-reglene. I vårt nyhetsbrev ser vi nærmere på betydningen betydningen for norske OMF-utstedere.
F. v. Partner Markus Nilssen, Senior Associate Vanessa Kalvenes. Associate Marcus Cordero-Moss og Associate Sondre Kyte. Foto: Erik N.H. Krafft

Nylig la Finansdepartementet (FIN) frem forslag til nye lovregler som skal gjennomføre EUs regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF, på engelsk covered bonds).[1] I vårt forrige nyhetsbrev[2] så vi nærmere på hovedpunktene i lovforslaget. Forslaget var imidlertid ikke helt komplett, i den forstand at FIN foreslo å regulere flere sentrale spørsmål i forskrift. I tillegg ventet FIN på avklaringer fra EU om reglene om likviditetsreservekravet (LCR) for OMF-utstedere. Forrige uke kom det to nyheter som er relevante for de nye norske OMF-reglene. For det første fastsatte EU-kommisjonen endringer i LCR-reglene for OMF-utstedere. For det andre fulgte FIN opp lovforslaget ved å sende et brev til Finanstilsynet om forskriftsregler om forlengelse av løpetiden på OMF (såkalt «soft bullet»). 

Endringer i reglene om likviditetsreservekravet (LCR)

I lovforslaget viste FIN til at norske OMF-utstedere både vil måtte oppfylle et nytt likviditetsbufferkrav[1] for OMF-foretak og det generelle minstekravet til likviditetsreserve for banker og kredittforetak (LCR). Sistnevnte gjelder på foretaksnivå og skal dekke likviditetsutgangen i hele virksomheten 30 dager frem i tid, mens likviditetsbufferen gjelder det enkelte OMF-program[2] 180 dager frem i tid.

For å unngå at kravene overlapper, foreslo FIN at LCR og likviditetsbuffere skal koordineres, dvs. at LCR dekker de første 30 dagene frem i tid, mens bufferkravet dekker de resterende 150 dagene.

Slik LCR er utformet i dag er dette imidlertid ikke mulig. Eiendeler som inngår i sikkerhetsmassen for OMF regnes som beheftet og er dermed ikke godkjente for LCR-formål (der eiendelene må være ubeheftede). Konsekvensen vil være at OMF-utstedere må ha en likviditetsreserve både som en del av sikkerhetsmassen (for å innfri bufferkravet), samt utenfor sikkerhetsmassen (for LCR-formål).

For å unngå overlapp sendte EU-kommisjonen 27. oktober 2020 et utkast til endringer i LCR-reglene for å tilpasse LCR til likviditetsbufferen i OMF-direktivet. 10. februar 2022 fastsatte EU-kommisjonen endringer i LCR-reglene[3] for OMF-utstedere. Endringene er i det vesentlige i samsvar med utkastet og går ut på at eiendeler som er beheftet i kraft av å inngå i sikkerhetsmassen for OMF, likevel skal kunne telles med til dekning av LCR (forutsatt at eiendelene oppfyller LCR-kravene ellers).

Endringsforordningen er EØS-relevant og trer i kraft i EU 8. juli 2022. Den vil dermed kunne tre i kraft i Norge samtidig som de nye norske OMF-reglene. Dette er positivt for norske OMF-utstedere som dermed unngår at likviditetsbufferen overlapper med LCR.

Endringsforordningen er også en fordel for FIN som slipper å vedta midlertidige regler for å koordinere likviditetsbufferen med LCR, og istedenfor kan fokusere på de resterende OMF-reglene som skal være på plass innen 8. juli 2022.

Finanstilsynet skal fastsette forskriftsregler om forlengelse av løpetiden på OMF («soft bullet»)

Mange norske OMF-er inneholder vilkår som lar utstederen forlenge løpetiden med inntil 1 år dersom utsteder ikke kan innfri obligasjonslånet på ordinær forfallsdato (såkalt «soft bullet»).

I tråd med OMF-direktivet har FIN foreslått å gjennomføre minstekravene til bruk av «soft bullet» i de nye norske reglene.[4] Dette inkluderer et krav om at løpetiden bare kan forlenges på grunnlag av objektiv utløsende hendelser som er angitt i nasjonal rett.[5]

For norske OMF-utstedere er det en fordel å bevare fleksibiliteten knyttet til om og når forlengelse utløses. Hvordan kravet «objektiv utløsende hendelser» utformes i norsk rett er dermed viktig for norske OMF-utstedere.

I lovforslaget foreslo FIN å regulere utformingen av kravet i forskrift. Bakgrunnen for dette er et ønske om å harmonisere det norske kravet med en eventuell felles tilnærming til kravet i Europa.

I et brev 10. februar 2022 følger FIN opp lovforslaget og ber Finanstilsynet utarbeide utkast til forskriftsregler om kravet «objektiv utløsende hendelser» innen 4. april 2022. FIN gjentar ønsket om at en eventuell likeartet tilnærming i Europa skal ligge til grunn for utformingen av det norske kravet. Vår forståelse er imidlertid at det hittil ikke er etablert en felles europeisk tilnærming, og det er derfor usikkert hvilken løsning Finanstilsynet vil foreslå for Norge.

***

[1] Regelverket består av direktiv (EU) 2019/2162 (OMF-direktivet) og endringsforordning (EU) 2019/2160 som endrer artikkel 129 i forordning (EU) 575/2013 (kapitalkravsforordningen – CRR) om kapitalkrav for kredittinstitusjoners investeringer i OMF.

[2] Finansregulatorisk | Nytt lovforslag gir viktige avklaringer for norske OMF-foretak — BAHR

[3] Kravet erstatter dagens krav om at OMF-utstedere skal opprette en likviditetsreserve i sikkerhetsmassen som fyllingssikkerhet for utestående OMF. Du kan lese mer om forslaget i vårt forrige nyhetsbrev.

[4] FIN har foreslått å innføre betegnelsen OMF-program i de nye reglene. Etter OMF-direktivet er et OMF-program definert som de strukturelle trekkene ved OMF-utstedelsen, herunder eiendelstypene i sikkerhetsmassen, og om det er et standard- eller premium-program, se vårt forrige nyhetsbrev.

[5] Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/61 til forordning (EU) 575/2013 (CRR).

[6] Til sammenligning inneholder dagens norske OMF-regler ingen regler om «soft bullet». Du kan lese mer om forslaget i vårt forrige nyhetsbrev.

[7] Forlengelsen av løpetiden kan dermed ikke lenger være overlatt til utsteders skjønn, slik dagens obligasjonsvilkår ofte legger opp til.

 

Share aticle to
Loading video ...
close