Kapitalforvaltning | Retningslinjer for ESG- og bærekraftsrelaterte termer i fondsnavn

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har utarbeidet retningslinjer for bruk av ESG- og bærekraftsrelaterte termer i fondsnavn. De endelige retningslinjene inneholder flere endringer fra ESMA sitt utkast fra 2022, som BAHR har omtalt tidligere*. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på hvem som er omfattet av de endelige retningslinjene og innholdet av disse.

Hvem omfattes og når?

Retningslinjene gjelder både for forvaltere av verdipapirfond og alternative investeringsfond, og gjelder uavhengig av om fondene er underlagt artikkel 6, 8 eller 9 i SFDR. Det har blitt varslet at også øvrige finansielle produkter kan underlegges tilsvarende retningslinjer på sikt. Retningslinjene gjelder for all fondsdokumentasjon og øvrig markedsføring som kommuniseres til potensielle investorer. Det forventes at Finanstilsynet legger til grunn retningslinjene i sin tilsynsvirksomhet.

Retningslinjene er forankret i kravet til god forretningsskikk, jf. AIFM-direktivet artikkel 12 og UCITS-direktivet artikkel 14 (gjennomført i henholdsvis AIF-loven § 3-2 og verdipapirfondloven § 2-15). Registrerte forvaltere uten konsesjon er ikke underlagt AIF-loven § 3-2, og retningslinjene vil derfor som utgangspunkt bare gjelde for forvaltere med konsesjon. Registrerte forvaltere er imidlertid underlagt SFDR, inkludert forbudet mot markedsføring i strid med opplysningene som gis i forordningen.  Registrerte forvaltere må derfor også forholde seg til de vedtatte retningslinjene.

Både nye fond og eksisterende fond omfattes av retningslinjene. ESMA arbeider nå med å publisere oversettelser til alle offisielle EU-språk på sin hjemmeside. For nye fond, vil retningslinjene tre i kraft tre måneder etter at slike oversettelser foreligger, mens for eksisterende fond vil ikrafttredelsestidspunktet være seks måneder senere. Overgangsperioden skal gi fond som omfattes av retningslinjene tid til å justere sin investeringsportefølje, eller alternativt endre navnet på fondet.

Retningslinjene vil gjelde for fond med ESG- eller bærekraftsrelaterte termer i fondsnavnet. Illustrasjonen under oppsummerer de kategoriene av fondsnavn som omfattes av retningslinjene, og inkluderer eksempler på konkrete termer innenfor de ulike kategoriene.

Retningslinjenes innhold og vesentlige endringer fra ESMA sitt utkast i 2022

Retningslinjene inneholder kvantitative terskelverdier for alle fond som faller inn under en eller flere av kategoriene i tabellen over. Føringene som fremgår av retningslinjene, er knyttet opp til opplysningene forvaltere skal gi om produktets bærekraftsegenskaper i tråd med SFDR. Felles for alle kategoriene er at minst 80 % av fondets investeringer må være i samsvar med de miljømessige og sosiale egenskaper fondet fremmer, og/eller være bærekraftige investeringer. Alle kategoriene pålegges samtidig ulike eksklusjonskrav knyttet til EUs klimareferanseverdier for klimaomstilling («EU Climate Transition Benchmark») og for tilpasning til Parisavtalen («Paris-aligned Benchmark»).

I ESMA sitt utkast fra 2022, ble fond med bærekraftsrelaterte termer i fondsnavnet pålagt å allokere minst 50 % av fondets investeringer til bærekraftige investeringer slik det er definert i SFDR artikkel 2 (17). I de endelige retningslinjene har ESMA valgt å ta ut denne kvantitative terskelverdien, som følge av kritikk mot den vage SFDR-definisjonen. ESMA har likevel valgt å introdusere en forpliktelse for fond med bærekraftsrelaterte termer (kategorien «Environmental» over) til å investere «meaningfully» i bærekraftige investeringer. Dette innebærer at bærekraftsrelaterte termer i fondsnavnet i utgangspunktet fortsatt kun kan benyttes av fond underlagt SFDR artikkel 9 eller fond underlagt SFDR artikkel 8, og som forplikter seg til å gjøre en vesentlig andel bærekraftige investeringer.

BAHR mener

ESMA har fremholdt at fondsnavn kan øke risikoen for udokumentert og villedende fremstilling av at produkter er bærekraftige, såkalt «grønnvasking». Retningslinjene er et grep som er ment å motvirke dette. Regulering av fondsnavn er en naturlig forlengelse av den omfattende regelutviklingen som pågår, men de vedtatte retningslinjenes gjennomslagskraft vil kunne reduseres av at det fortsatt er stor variasjon i hvordan bransjeaktører tolker kravene til hva som er miljømessige og/eller sosiale egenskaper og bærekraftige investeringer. Forvaltere står fortsatt fritt til å selv kunne fastsette hva som utgjør miljømessige og/eller sosiale egenskaper, og hvordan et fond fremmer slike egenskaper. I tillegg er det fremdeles knyttet stor usikkerhet til terskelen for at en investering er bærekraftig i henhold til SFDR artikkel 2 (17).

* Nyhetsbrev 01.12.22
Share aticle to
Loading video ...
close