Ny dom fra Gulating lagmannsrett – nye arbeidsoppgaver innenfor arbeidsgivers styringsrett

Gulating lagmannsrett har nylig avsagt en dom (LG-2020-148805) i en sak om arbeidsgivers styringsrett. Lagmannsretten kom til at Fjord 1 ASA («Fjord1») kunne pålegge styrmenn og kapteiner overordnet ansvar for drift av selvbetjent kiosk på ferge i kraft av arbeidsgivers styringsrett.

BAHR mener

Lagmannsrettens dom er etter BAHRs syn en viktig påminnelse om at arbeidsgiver som utgangspunkt kan treffe beslutninger om virksomhetsrelaterte forhold, så lenge det ikke gjelder forhold som særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet. Domstolene vil være varsomme med å overprøve arbeidsgivers skjønn hvis det foreligger et forsvarlig grunnlag og at skjønnet ikke er vilkårlig eller basert på utenforliggende hensyn.

Lagmannsrettens resultat er etter BAHRs oppfatning ikke overraskende. Lagmannsretten la blant annet til grunn at selv om cateringvirksomhet tradisjonelt ikke hadde vært en del av styrmennenes arbeidsområde, ga verken ansettelseskontrakt, tariffavtale eller stillingsinstruks uttrykk for at slike arbeidsoppgaver ikke kunne tillegges styrmenn. En slik tilnærmingsmåte er i tråd med det Høyesterett tidligere har lagt til grunn i den såkalte «Rygge-kommunedommen» (HR-2016-2286-A). Her uttalte Høyesterett følgende:

«Dersom ikke arbeidsgiveren har gitt særskilt avkall på styringsretten, kan arbeidsgiveren i kraft av styringsretten innenfor de rammer som følger av lovgivning og tariffavtale, endre avtalebestemmelser som ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet.»

Lagmannsrettens dom må leses i lys av at arbeidstakerne ble pålagt det overordnede administrative ansvaret for kioskdriften – og ikke den operative driften (som var lagt til mannskapet).

Dommen er ikke rettskraftig, men basert på kontakt med partene i saken har vi fått forståelsen av at dommen ikke blir anket.

Kort om sakens faktum

I forbindelse med at rederiet Fjord1 skulle innføre selvbetjente kiosker på ferjene, oppsto det en diskusjon og uenighet om hvem som skulle ha ansvaret for driften av kioskene om bord. I den forbindelse ble det holdt flere møter mellom rederiet og de tillitsvalgte.

Fjord1 besluttet at styrmannen og kapteinen fikk det administrative ansvaret for driften av de selvbetjente kioskene. Dette innebar det overordnede ansvaret for gjennomføring av oppgaver, og sikring av at rutiner ble fulgt. De operative oppgavene var lagt til mannskapet.

Nærmere om lagmannsrettens rettslige vurdering

Lagmannsretten slår fast at utgangspunktet er at arbeidsgiver med hjemmel i styringsretten kan treffe beslutninger om virksomhetsrelaterte forhold, men at styringsretten vil være begrenset at rettsregler for det konkrete arbeidsforhold og alminnelige saklighetsnormer som utledes av rettspraksis.

Lagmannsretten la vekt på at det var snakk om administrative oppgaver som «føyer seg inn i rekken av andre tilsvarende oppgaver» som tradisjonelt tillegger styrmenn og kapteiner. Pålegg av de nye oppgavene knyttet til ansvar og drift av kiosken ble dermed ikke vurdert å endre stillingenes karakter.

Det ble videre lagt vekt på at de nye oppgavene var av begrenset omfang, at arbeidsoppgavene kunne fordeles på flere ansatte og at oppgavene er av en slik karakter at de kunne utføres på rolige tidspunkter fordelt utover dagen. Lagmannsretten var følgelig ikke enig i arbeidstakernes anførsler om at arbeidsoppgavene ikke var forenlig med de lovpålagte arbeidsoppgavene, herunder ansvar for sjøsikkerhet.

Lagmannsretten la videre vekt på at automatisering og digitalisering medfører endringer i arbeidshverdagen, og at arbeidsgiver i mange tilfeller vil ha anledning til å pålegge nye arbeidsoppgaver.

På denne bakgrunn konkluderte lagmannsretten med at de nye oppgavene ikke medførte betydelige endringer i styrmennenes/kapteinenes arbeidsoppgaver, verken av art eller omfang. Det var verken i arbeidsavtale, tariffavtale, lovverk eller andre interne regler i rederiet satt skranker for arbeidsgivers styringsrett i dette tilfellet.

Lagmannsretten understreket at det må kreves forholdsmessighet mellom virksomhetens behov for å gjennomføre endringer i arbeidsoppgaver og de ulemper endringene måtte medføre for den ansatte, men at dette er et skjønn som domstolene bør være forsiktige med å overprøve. Det var ikke grunnlag for å legge til grunn noe annet enn at Fjord1 hadde hatt et forsvarlig grunnlag for sitt skjønn. Og skjønnet Fjord1 hadde utvist fremsto ikke som vilkårlig.

Lagmannsretten konkluderte med at pålegget om å utføre arbeidsoppgaver knyttet til kioskdrift var gyldig og innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Les dommen her

Share aticle to
Loading video ...
close