Arbeidsliv | Stortinget har vedtatt forbud mot innleie fra bemanningsforetak ved midlertidig behov

Stortinget har vedtatt de nye reglene som i mange tilfeller innebærer et forbud mot innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Endringene trer i kraft allerede 1. april 2023, men likevel slik at fristen for å justere allerede inngåtte innleieforhold er senest 30. juni 2023. Reglene er i hovedtrekk vedtatt av Stortinget slik de ble foreslått av regjeringen, men det er likevel enkelte forskjeller. Dette omtaler vi nærmere i dette nyhetsbrevet.

BAHR mener

Etter BAHRs oppfatning vil innstrammingen i innleieregelverket få store konsekvenser for mange virksomheter – både for bemanningsbransjen som utleier, og for virksomhetene som i dag benytter innleie av arbeidskraft.  Dette gjelder særlig for bedrifter som leier inn arbeidskraft når det er ekstra mye å gjøre for en begrenset periode (arbeidstopper). Denne muligheten blir for alle praktiske formål nå stengt for virksomheter som ikke har en avtale med fagforeningen. Tilsvarende gjelder innleie til typisk sesongarbeid.

Vi i BAHR har tidligere anbefalt at arbeidsgivere bør gjennomgå og justere sin bemanningsstrategi opp mot innstrammingene i regelverket. Generelt bør man ved gjennomgåelsen se på hvilke hjemmelsgrunnlag som har vært benyttet ved innleie frem til nå, og om det er foretatt en korrekt klassifisering av henholdsvis oppdragsforhold og innleieforhold.

Samtidig bør arbeidsgivere kartlegge i hvilken utstrekning innleie av arbeidskraft kan foretas innenfor det foreslåtte unntaket om innleie av såkalt «spesialkompetanse». Dette uttrykket er ikke klart definert i regelverket som er foreslått. I forbindelse med den endelige behandlingen i Stortinget kom det i tillegg inn et krav om at bruken av innleie etter denne unntaksregelen må drøftes med tillitsvalgte først.

Selv om Stortinget har innvilget en viss overgangsperiode, anbefaler vi at virksomhetene prioriterer å skaffe seg oversikt over hvilke typer tilknytningsavtaler for personell som finnes i virksomheten. På denne måten blir det mulig å gjøre de nødvendige tilpasninger til de nye reglene som snart trer i kraft.

Nærmere om de nye reglene

I juni 2022 la regjeringen frem et forslag til betydelige innstramminger i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Det sentrale i innstrammingen som nå er vedtatt, er at adgangen til innleie når arbeidet er av «midlertidig karakter» fjernes.

Dette medfører i praksis at arbeidsgivere ikke lenger kan leie inn fra bemanningsforetak når det foreligger midlertidig arbeidskraftsbehov, for eksempel ved særlige sesongbehov eller andre arbeidstopper. Lovendringen innebærer at innleie fremover blir begrenset til de rene vikarsituasjoner, i tillegg til at det fortsatt er anledning til innleie etter avtale med fagforening som har såkalt «innstillingsrett», det vil si de større fagforeningene.

I tillegg til innstramning i innleieadgangen er det vedtatt at alle innleide vil ha rett til fast ansettelse i innleiebedriften etter tre år som innleid.

Det er også foretatte noen justeringer i grensen mellom hva som anses som et innleieforhold og hva som anses som et oppdragsforhold/entreprise. Dette kan innebærer at flere enn i dag vil bli ansett som innleid arbeidskraft, og ikke «konsulenter» eller en del av en tjenesteleveranse/entreprisekontrakt (som ikke er omfattet av begrensningene i arbeidsmiljøloven).

Det er videre varslet forskrift som vil forby innleie av arbeidskraft til bygningsarbeid i Oslo-området. Det antas at denne vil foreligge før 1. april 2023.

Nærmere om de foreslåtte unntakene fra «innleieforbudet»

Det er foreslått enkelte unntak fra begrensningene i innleieadgangen. Disse vil gis i forskrift, som ennå ikke er utformet. Forslaget innebærer adgang til å leie inn

  • personell med spesialkompetanse, for avgrenset prosjekt og som rådgivnings-/konsulenttjeneste
  • helsepersonell midlertidig for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten

 

Lenke til proposisjonen og innstillingen som Stortinget nå har vedtatt finner du nederst i dette nyhetsbrevet.


Våre tidligere nyhetsbrev om de nye innleiereglene finner du her:

Arbeidsliv | Unntak fra de skjerpede kravene til nye innleieregler — Advokatfirmaet BAHR

Arbeidsliv | Statsråd i dag: lovforslag om strengere regler for innleie — Advokatfirmaet BAHR

Arbeidsliv | Nye regler om innleie mv. – arbeidsgivers handlingsrom — Advokatfirmaet BAHR

Utredning om fremtidens arbeidsliv – hva kan de foreslåtte endringene bety for arbeidsgivere? — Advokatfirmaet BAHR

Viktig frist 1. juli 2019 for avtaler om utvidet innleie fra bemanningsforetak | Nytt lovforslag om håndhevingskompetanse til Arbeidstilsynet — Advokatfirmaet BAHR

Download Prop 131 L (2021-2022) Download Innst. 108 L (2022-2023)
Share aticle to
Loading video ...
close