Avgjørelse i «omkampen» etter Høyesteretts plunder og heft-dom, HR-2019-1225-A

The Norwegian Supreme Court / Photo: Erik N.H. Krafft

Sommeren 2019 avsa Høyesterett den såkalte «plunder og heft-dommen» (HR-2019-1225-A) i sak mellom entreprenøren HAB Construction AS («HAB») og byggherren Oppland fylkeskommune v/Statens vegvesen («SVV»). Vår domskommentar kan du lese her.

Dommen omhandlet hvilke krav som kan stilles til bevis for plunder og heft-krav i entreprisetvister. En særskilt problemstilling i slike plunder og heft-krav er hvordan entreprenøren skal påvise årsakssammenheng mellom byggherreforholdene entreprenøren påberoper som grunnlag for kravet, og størrelsen på kravet.

I dommen kom Høyesterett med følgende «oppskrift» for hvordan entreprenøren må bevise denne årsakssammenhengen:

«Årsakssammenhengen må fastlegges i to trinn. Først skal det bevises at det foreligger forstyrrelser eller ineffektiv drift som følge av byggherrens forhold. Dette omfatter å føre bevis for at det har inntrådt forhold under arbeidet som er byggherrens risiko, hvilke arbeidsoperasjoner disse har påvirket, i hvilke perioder det har skjedd og hvilke konsekvenser i form av redusert produktivitet som dette har medført for entreprenøren. Når det er ført sannsynlighetsbevis for konsekvensene, må det deretter sannsynliggjøres en årsakssammenheng mellom disse og entreprenørens merutgifter.»

Denne «oppskriften» har i ettertid blitt fulgt av domstolene i andre saker. Ettersom entreprenørene ikke har klart å bevise kravene sine i henhold til «oppskriften», har dette medført at de ikke har blitt tilkjent tilleggsvederlag for plunder og heft. Vår oppsummering av etterfølgende dommer fra 2019 kan leses her.

I «plunder og heft»-dommen opphevet Høyesterett lagmannsrettens avgjørelse i saken mellom HAB og SVV. Saken måtte derfor behandles på nytt i lagmannsretten. 10. desember 2020 avsa Eidsivating lagmannsrett dom i denne «omkampen» (les/last ned dommen ved å følge lenke nedenfor).

Resultatet i saken ble full seier til SVV. HAB fikk verken medhold i krav om plunder og heft eller forsering.

Det avgjørende for rettens avgjørelse var at HAB ikke i tilstrekkelig grad hadde forankret plunder og heft-kravet i tidsnære bevis. HAB hadde i forbindelse med «omkampen» laget en svært grundig beregning av plunder og heft-kravet, i et forsøk på å imøtekomme Høyesteretts «oppskrift». Til tross for at denne etterfølgende beregningen tilsynelatende var svært grundig, kunne ikke dette «reparere» det faktum at HAB manglet tidsnære bevis for å underbygge kravet.

Når beregningen også i utpreget grad var basert på skjønnsmessige elementer, var det ikke mulig for lagmannsretten å etterprøve beregningen. Lagmannsretten konkluderte derfor med at det ikke var grunnlag for å tilkjenne tilleggsvederlag for plunder og heft.

Dommen underbygger at plunder og heft-krav må dokumenteres underveis i byggeprosjektet. Det er ikke tilstrekkelig å foreta en beregning basert på skjønnsmessige kriterier og erfaringstall i ettertid.

Share aticle to
Loading video ...
close