Entrepriseåret 2019

BAHR ble rangert som nummer 1 i Norge innenfor entreprise i Prospera-undersøkelsen for 2018 og 2019, hvor 447 av Norges største innkjøpere av advokattjenester avga sine stemmer. BAHR er også topprangert (Tier 1) innenfor entreprise i alle internasjonale rankinger.

 

I 2019 har det vært en betydelig rettsutvikling på entre­priserettens område. I løpet av 2019 har Høyesterett avsagt to dommer med entre­prise­­rettslige problemstillinger, som i lys av tidligere tilfang av entreprisetvister for Høyeste­rett er et høyt antall.

I tillegg har det, som vanlig, blitt behandlet en lang rekke entreprisetvister for lagmanns­rettene.

Nedenfor følger en oppsummering av de mest interessante dommene fra 2019. For de som er interessert i mer entrepriserettslig lese­stoff, følger også en oversikt over BAHRs artikler og nyhetsbrev fra fjoråret.

Oppsummert har 2019 vært et innholdsrikt år. Det er liten grunn til å tro at 2020 vil bli mindre interessant. Høyesterett har sluppet inn to saker av betydning for bygg- og anleggs­bransjen, som vil bli behandlet allerede i januar 2020.

Sakene Høyesterett skal behandle i januar 2020 omhandler praktiske og viktige problem­stillinger. Den ene saken gjelder krav til innsigelser til sluttoppgjør. Den andre gjelder ansvarlig søkers eventuelle erstatningsansvar overfor tredjeparter for brudd på plikter etter plan- og bygningsloven (Bori III). Avgjørelsene fra lagmannsretten i disse sakene omtales nedenfor.Plunder og heft-dommen (HR-2019-1225-A)
26. juni avsa Høyesterett enstemmig dom i saken mellom HAB Construction AS og Statens vegvesen. Saken gjaldt et plunder og heft-krav fra HAB etter et veiprosjekt i Oppland. Dette var første gang Høyesterett behandlet denne typen krav. Saken ble vunnet av Statens vegvesen, som anførte at HABs krav ikke var tilstrekkelig dokumentert og begrunnet.

Vår domskommentar kan du lese her.

Vi spådde at Høyesteretts avgjørelse ville inne­bære en betydelig skjerping av hvilke krav som stilles til entreprenørens doku­mentasjon av plunder og heft-krav og forserings­krav, og domstolenes begrunnelse ved utmåling av slike krav.

Dette har så langt vist seg å stemme. I etterkant av Høyesteretts dom ble det i 2019 publisert fire avgjørelser i ulike under­retts­instanser, hvor retten har stilt strenge krav til entreprenørens dokumentasjon.

Vår oppsummering av utviklingen etter plunder og heft-dommen kan du lese her.Magne Sveen-dommen (HR-2019-830-A)

2. mai 2019 avsa Høyesterett dom i sak mellom Magne Sveen AS og Statens vegvesen, som gjaldt vederlagsjustering av enhetspriser i en anleggskontrakt basert på NS 8406.

Dommen er den tredje i rekken av Høyeste­retts­avgjørelser om tolkning av anbuds­grunnlag i offentlige bygg- og anleggs­kontrakter. I dommen viderefører Høyesterett tolknings­prinsippet tidligere uttalt i den såkalte Mika-dommen fra 2012, der Høyeste­rett fastslo at konkurransegrunnlaget må vurderes slik en «normalt forstandig tilbyder» ville vurdert det.

Vår domskommentar, publisert på Gyldendal Rettsdata, kan du lese nederst i saken.


Lagmannsrettspraksis

Ved Frostating lagmannsretts dom av 25. februar 2019 (LF-2018-91155) ble en ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven idømt erstatnings­ansvar utenfor kontrakt overfor bolig­kjøpere. Lagmannsretten fant at ansvarlig søker hadde opptrådt erstatnings­betingende uaktsomt i strid med plikter som tilligger rollen som ansvarlig søker i plan- og bygningsloven. Lagmannsretten bygget på Høyesteretts avgjørelser i de såkalte Bori-dommene (Rt 2015 s. 276 og HR-2017-1834-A), som gjaldt ansvarlig kontrollerendes erstat­nings­­ansvar overfor tredjepart. Ansvarlig søker anket avgjørelsen til Høyeste­rett, og Høyesterett skal behandle saken i slutten av januar 2020. BAHR representerer ansvarlig søker i saken.

Vårt nyhetsbrev om saken kan du lese her.

I dom av 11. mars 2019 (LH-2018-105992) behandlet Hålogaland lagmannsrett spørsmål om en totalentreprenør hadde tapt sin ut­bedrings­rett. Saken gjaldt hvorvidt total­entre­prenøren Seve Ehituse Aktiaselts hadde tapt sin utbedringsrett for en rekke mangler i et større leilighetsprosjekt. Lagmannsretten kom til at entreprenøren hadde tapt sin utbedringsrett, på grunn av passivitets­betrakt­ninger og entreprenørens manglende erkjennelse av at det forelå mangler. Dommen kan leses nederst i saken.

I dom av 12. april 2019 (LH-2018-153242), behandlet Hålogaland lagmannsrett spørsmål om tolkning av en prosesskode i en entre­prise­­kontrakt inngått etter reglene om offentlige anskaffelser. Lagmannsretten kom til at en prosesskode for asfalteringsarbeid, som i henhold til beskrivelsen i kontrakten skulle avregnes basert på utførte «kvadrat­meter», i stedet skulle avregnes etter enheten «tonn» basert på øvrige opplysninger i konkurransegrunnlaget. Dommen kan leses nederst i saken.

Gulating lagmannsrett avsa den 7. juni 2019 (LG-2018-159123) dom i sak mellom HGT-AS og Skanska Norge AS. Saken gjaldt hvorvidt hoved­entreprenørens innsigelser til slutt­opp­gjøret var tilstrekkelig konkrete til at disse kunne tillegges fristavbrytende virkning. I motsetning til tingretten, kom lagmanns­rettens flertall til at hoved­entre­prenørens inn­­sigelser ikke oppfylte de kvalitative minste­­kravene. Innsigelsene måtte derfor anses prekludert. Saken ble anket til Høyeste­rett, og har sluppet inn til behandling i løpet av 2020. Tradisjonelt har det blitt lagt til grunn at det stilles svært begrensede kvalita­tive krav til innsigelser til sluttoppgjør. Det vil derfor bli interessant å lese Høyeste­retts avgjørelse i saken. Lagmannsrettens dom i saken kan leses nederst i saken.BAHRs artikler og nyhetsbrev i 2019

Dersom du ønsker mer entrepriserettslig lese­stoff, finner du en liste med lenker til BAHRs øvrige artikler og nyhetsbrev fra 2019 under:

 


 

Download Dom 11.03.2019 Download Dom 12.04.2019 Download Dom 07.06.2019 Download Gyldendal Rettsdata Magne Sveen Download Gyldendal Rettsdata Kommentar Plunder Og Heft
Share aticle to
Loading video ...
close