Kapitalforvaltning | Nye regler om håndtering av bærekraftsrisiko for forvaltere av verdipapirfond og alternative investeringsfond trer i kraft 1. januar 2023

EU-kommisjonen fastsatte regler om fondsforvalteres håndtering av bærekraftsrisiko i 2021. Reglene er nå inntatt i EØS-avtalen, og regjeringen annonserte i dag at reglene vil tre i kraft i Norge 1. januar 2023, samtidig som lov om bærekraftsinformasjon i finanssektoren trer i kraft. Reglene oppstiller krav til at fondsforvaltere integrerer håndtering av bærekraftsrisiko i interne retningslinjer og prosesser.

BAHR avholder lunsjseminar for AIF-forvaltere 24. januar 2023 der vi blant annet vil gå gjennom de nye reglene om håndtering av bærekraftsrisiko. Påmelding her.

Nye regler om håndtering av bærekraftsrisiko for fondsforvaltere trer i kraft i Norge 1. januar 2023. Reglene gjennomføres ved endringer i forskrift til verdipapirfondloven og endringer i AIF-forskriften. For AIF-forvaltere gjelder reglene kun forvaltere med konsesjon.

Reglene gjelder bærekraftsrisiko. Bærekraftsrisiko skal forstås på samme måte som i SFDR, og omfatter en miljømessig, sosial eller styringsmessig hendelse eller omstendighet som dersom den oppstår, kan få en mulig eller faktisk negativ vesentlig innvirkning på investeringens verdi.

Nye krav fra 1. januar 2023

Reglene krever at fondsforvaltere integrerer bærekraftsrisiko i en rekke sammenhenger. Reglene er tilnærmet like for forvaltere av verdipapirfond og AIF-forvaltere.

  • Forvalterens øverste ledelse er ansvarlig for å sikre at bærekraftsrisiko integreres i ledelsens øvrige ansvarsoppgaver, herunder ansvaret for gjennomføring av investeringsstrategi og ansvaret for jevnlig kontroll av retningslinjer og beslutningsprosesser.
  • Forvaltere skal ta hensyn til bærekraftsrisiko ved overholdelse av generelle organisatoriske krav, herunder i interne beslutningsprosedyrer og kontrollrutiner, og ved rapportering.
  • Forvaltere må påse at selskapet har tilstrekkelig ressurser, og medarbeidere med nødvendig kompetanse og kunnskap, til å håndtere bærekraftsrisiko.
  • Forvaltere skal ved identifisering av interessekonflikter ta hensyn til interessekonflikter som kan oppstå som følge av integrering av bærekraftsrisikoer i selskapets virksomhet.
  • Forvaltere skal ta hensyn til bærekraftsrisiko ved utøvelse av behørig aktsomhet (due diligence) ved investeringsbeslutninger og løpende monitorering av investeringer
  • Forvaltere som tar hensyn til «principal adverse impacts» i tråd med SFDR artikkel 4, skal ta hensyn til slike negative konsekvenser ved gjennomføring av due diligence av porteføljeinvesteringer
  • Retningslinjer for risikostyring skal omfatte de prosedyrer som er nødvendige for at forvalteren skal kunne vurdere risikoeksponering med hensyn bærekraftsrisiko – ved siden av markeds-, likviditets- og motpartsrisiko, samt operasjonell risiko.

 

BAHR mener

Reglene vil kreve at forvaltere gjennomgår og oppdaterer sentrale retningslinjer, herunder retningslinjer for interessekonflikter og risikostyring, investeringsprosedyrer, due diligence-prosesser og rapporteringsrutiner.

Endringene i sektorregelverket for fondsforvaltere henger tett sammen med SFDR, som også oppstiller krav med hensyn til bærekraftsrisiko. Mens SFDR stiller krav om offentliggjøring av opplysninger om håndtering av bærekraftsrisiko, stiller endringene i sektorregelverket materielle krav til hvordan forvaltere integrerer bærekraftsrisiko i sin virksomhet. SFDR gjennomføres i Norge ved lov om bærekraftsinformasjon i finanssektoren mv, som trer i kraft 1. januar 2023. Les mer om dette her.

Gjennomføring av endringene i sektorregelverket er en naturlig følge av at SFDR trer i kraft i Norge. Norske forvaltere har likevel kun fått tre dagers varsel om at reglene vil tre i kraft. Den korte fristen vil gjøre det svært utfordrende for forvaltere å sikre etterlevelse per 1. januar 2023. Vi antar at Finanstilsynet vil ha forståelse for at aktørene vil ha behov for å bruke noe mer tid på å få gjennomført nødvendige endringer i interne rutiner og prosesser.

Share aticle to
Loading video ...
close