Arbeidsliv og innleie | ESA mener innleiereglene er EØS stridige – hvorfor og hva betyr dette i praksis?

Fra 1. april strammet regjeringen kraftig inn på adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Reglene har vært gjenstand for omfattende kritikk, og 19. juli åpnet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sak mot Norge ved et såkalt «letter of formal notice». ESA konkluderer med at den nye innleiereguleringen bryter med både Vikarbyrådirektivet og EØS-avtalen. Men hva innebærer egentlig dette og hva vil skje videre?

BAHR mener 

BAHR mener at ESAs vurdering ikke er overaskende, og at regjeringen burde vært lydhør for den omfattende kritikken mot regelendringene.  

Ved den nye reguleringen har regjeringen i stor utstrekning gjort inn- og utleie fra bemanningsforetak ulovlig, noe som har store konsekvenser for en rekke virksomheter – både for bemanningsbransjen og for virksomhetene som har behov for å leie inn arbeidskraft. Regelendringen innebærer at det kun er adgang til innleie dersom man har behov for en vikar ved sykefravær e.l., samt dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med en av de større fagforeningene. Dette setter mange virksomheter i en vanskelig situasjon, samtidig som vi ikke kan se at regjeringen har godtgjort at det er behov for en slik innstramming. Det er etter BAHRs oppfatning også svært uheldig at trygge og gode arbeidsplasser i bemanningsbedrifter blir borte. 

Det er derfor bra at ESA tar tak i regelendringen og regjeringens begrunnelse for behovet for innstrammingen. Imidlertid er det fortsatt et stykke vei frem mot en eventuell tilsidesettelse av regelverket.  

Hva skjer videre og hvilken betydning har ESA-saken for innleieadgangen i dag? 

Beslutningen om å levere «Letter of formal notice» er første steg i en videre prosess mot norske myndigheter. ESA har nå gitt Arbeids- og inkluderingsdepartementet en frist på to måneder til å inngi et tilsvar. Basert på dette tilsvaret vil ESA vurdere om det skal avgis en grunngitt uttalelse etter EØS-avtalens art. 31. Dersom regjeringen ikke retter etter seg etter en slik, kan ESA bringe saken inn for EFTA-domstolen som til syvende og sist vil måtte ta stilling til om innleiereglene strider mot EØS-retten. 

Det er altså fortsatt en vei frem mot en eventuell tilsidesettelse av innleiereglene. Norske myndigheter vil også, før en traktatbrudssak, kunne velge å gjøre mindre endringer i regelverket for å imøtekomme enkelte av ESAs innsigelser og derved opprettholde innstrammingene i en noe moderert form.  

Enn så lenge innleiereglene ikke er satt til side av domstolene, eller norske myndigheter bestemmer seg for å følge ESAs syn, vil lovgivningen fortsatt gjelde slik vedtatt av Stortinget. Selv om det nå er svært tvilsomt om regelverket vil kunne opprettholdes i den form det nå har, må virksomhetene være forberedt på at myndighetene vil håndheve regelverket inntil det er fastslått EØS-stridig. 

ESAs «Letter of formal notice» – hvorfor mener ESA innleiereglene er EØS stridige? 

De mest omtalte innstrammingene i innleieregelverket har vært totalforbudet mot innleie av arbeidskraft til byggeplasser i Oslo/Viken/tidligere Vestfold, og at den generelle adgangen til innleie for arbeid av «midlertidig karakter» er fjernet. Dette medfører i praksis at arbeidsgivere ikke lenger kan leie inn fra bemanningsforetak når det foreligger midlertidig arbeidskraftsbehov, for eksempel ved sesongbehov eller andre arbeidstopper. ESA mener begge innstrammingene strider mot både EØS-avtalens artikkel 36 om retten til fri flyt av tjenester og EUs Vikarbyrådirektiv (Direktiv 2008/104). Direktivet skal både sikre gode vilkår for bemanningsansatte og anerkjennelse av bemanningsbyråer som arbeidsgivere. 

EØS regelverket åpner for begrensninger i adgangen til vikararbeid dersom det foreligger legitime formål. Hensyn til et velfungerende arbeidsliv kan være et slikt, og regjeringen mener målet om flere faste og direkte ansettelser rettferdiggjør de omfattende innstrammingene. ESA er ikke enig, og trekker frem at regjeringen ikke har godgjort at innstrammingen er egnet til å medføre flere permanente og direkte ansettelser i arbeidslivet. Tvert imot påpeker ESA at innstrammingen kan føre til flere midlertidige ansettelser, reduserte stillinger, overtidsarbeid og oppsigelser. Det vises også til Arbeidstilsynets undersøkelser som avdekker at ansatte i bemanningsforetak gjennomgående har gode arbeidsvilkår. Videre betviler ESA nødvendigheten av innstrammingen og viser til at bruken av innleid arbeidskraft har blitt redusert de siste fem årene. ESA trekker dessuten frem at innstrammingen kan ramme bedrifter uforholdsmessig hardt og at regjeringen ikke har vurdert om det er mulig å iverksette mindre tyngende tiltak for å oppnå formålet om flere faste og direkte ansettelser. Andre tiltak kunne være å kvotere bruken av innleide, styrke registreringen av innleid arbeidskraft eller gi mer presise retningslinjer for når det kan leies inn arbeidskraft basert på behov av «midlertidig karakter».  

ESAs Letter of notice kan leses her. 

Våre tidligere nyhetsbrev om de nye innleiereglene finner du her:  

Arbeidsliv | Snevrere muligheter for innleie – behov for tilpasning

Arbeidsliv | Stortinget har vedtatt forbud mot innleie fra bemanningsforetak ved midlertidig behov

Arbeidsliv | Unntak fra de skjerpede kravene til nye innleieregler — Advokatfirmaet BAHR

Arbeidsliv | Statsråd i dag: lovforslag om strengere regler for innleie — Advokatfirmaet BAHR

Arbeidsliv | Nye regler om innleie mv. – arbeidsgivers handlingsrom — Advokatfirmaet BAHR

Utredning om fremtidens arbeidsliv – hva kan de foreslåtte endringene bety for arbeidsgivere? — Advokatfirmaet BAHR

Viktig frist 1. juli 2019 for avtaler om utvidet innleie fra bemanningsforetak | Nytt lovforslag om håndhevingskompetanse til Arbeidstilsynet — Advokatfirmaet BAHR

Download Letter of formal notice - Own initiative case concerning restrictions on the use of temporary agency workers in Nor(3113438.1) (1)
Share aticle to
Loading video ...
close